Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Peter Bobula, narodený 12.05.1963, Martin Kotúček, narodený 01.01.1985.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

06.02.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
06.02.2019 trvalý pobyt 
Peter Bobula, narodený 12.05.1963 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom 
nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 06.02.2019 
j/th(l/) 
................................................ 1:...~ ................................................. ,. .................................... . 
/ 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
·~l: M 'l~íG 
U. UL 1.·· .. 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
06.02.2019 trvalý pobyt 
Martin Kotúček, narodený 01.01.1985 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 06.02.2019 
~cŕ 
........................................................................
................................................... :) ..................... . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)