Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 1346/9 o výmere 161 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu a záhrade vo vlastníctve žiadatel'a.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

11.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a všeobecne 
záväzného nariadenia mesta prešov 
č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: -pozemku parc. č. KNE 1346/9 o výmere 161 m
2, 
zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaného na LV 
č. 2065, k. ú. Solivar za účelom zabezpečenia prístupu 
k rodinnému domu a záhrade vo vlastníctve žiadatel'a 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 
080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 8/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, 
t. j.4,40 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana He lou, 
č. tel.: 051/31 00229). 
. .Ý--i. 
JUDr. Mirosl Makara 
vedúci odboru právy majetku mesta 
\.:i 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)