Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 1346/9 o výmere 161 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu a záhrade vo vlastníctve žiadatel'a.

11.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)