Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o výmere 20,28 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod plechovou garážou v lokalite Levočská ulica v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                . í r. 
.• ; .. ~ '. 
MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a 
nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER 
NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o výmere 20,28 m
2, 
zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného 
na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pod 
plechovou garážou v lokalite Levočská ulica v Prešove. 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy 
prenájom 
pozemku por. č. 4/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 
9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 9,00 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, 
Odboru 
správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/3100229). 
; l' -~ ,~ 
. l tľ 
JUDr. Ľudmila Vargé)vá 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)