Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 22 m2, ostatná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Štúrová na dobu neurčitú za účelom vytvorenia dvoch parkovacích miest.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 22 m
2
,ostatná plocha, ktorý je 
zapísaný 
na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Štúrová na dobu neurčitú za účelom 
vytvorenia dvoch parkovacích miest. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu 
Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. č. 2/2019" 
v termíne do 
16 
dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 5,50 €/m
2. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru 
správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
il. l 
,l't i 
.l~ 
JUDr. Ľudmila Vargová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)