Dražby - Prešov

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.12.2018, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 10.01.2019, Čas konania dražby 11,00 hod. Predmetom dražby je budova súp. č. 7102 postavená na parc. č. 9310/535 na Prostejovskej ulici 35C na Sídlisku lli B v Prešove.

Ulice: Nová, Kamenná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

06.12.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku 111, katastrálne územie Prešov.

Ulice: Nová, Hlavná, Kúpeľná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

06.12.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku III, katastrálne územie Prešov.

Ulice: Nová, Hlavná, Kúpeľná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

19.11.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe: Nehnuternosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV Č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

Ulice: Hlavná, Špitálska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

15.11.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 04.12.2018, Čas konania dražby: 09:30 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

Ulice: Nová, Hlavná, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. miestnosť č.4, 05.12.2018 - 13:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4, 05.12.2018 - 12:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4 - 05.12.2018 -14:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby

15.10.2018, Dražby
Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby.

Ulice: Fintická, Baštová, Špitálska, Štúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

21.09.2018, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 30. októbra 2018 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

02.08.2018, Dražby
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu: byt č. 38 na 7. poschodl v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel 60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zaplsaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov.

Ulice: Hlavná, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 12:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 13:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 14:00.

Ulice: Fintická, Nová, Baštová, Konštantínova, Špitálska, Štúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

28.06.2018, Dražby
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty o výmere 755 m2, parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty o výmere 184 m2, parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 121 m2, parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o výmere 10 m2, Stavba súp. č. 8978 rodinný dom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

26.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, tak ako sú zapísané v evidencň Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 5076 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra "C" č.2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2245 o výmere 254m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2246 o výmere 319m2, druh pozemku: záhrady.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

25.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov. Dátum opakovanej dražby: 17.07.2018.

Ulice: Horárska, Ružová, Kúpeľná, Slovenská, Námestie legionárov, Pod Kamennou baňou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

18.06.2018, Dražby
Oznámenie o neplatnosti dobrovoľnej dražby.

Ulice: Hlavná, Duchnovičovo námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

04.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov. Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov- "Salónik 1." Dátum konania dražby: 29.06.2018.

Ulice: Nová, Budovateľská, Tkáčska, Námestie osloboditeľov, Duchnovičovo námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

01.06.2018, Dražby
Dražobná vyhláška: 11. Júl 2018 o 10.00 hod. Predmet dražby: - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/1 o výmere 2298 m2, zastavané plochy a nádvoria, - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/33 o výmere 1034 m2, zastavané plochy a nádvoria.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)