Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

Ulice: Duklianska, Komenského, Nová, Vodná, Kamenná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

14.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej, líniovej, inžinierskej stavby: "Prešov- Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

Ulice: Gápľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

06.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Prešov, Požiarnícka 14,16,18 - ustupujúce podlažie, rekonštrukcia výťahových šachiet a výstavba 3 bj".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie povolenia zmeny v užívaní stavby

05.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie povolenia zmeny v užívaní stavby: Prešov, Kúpel'na 1, súp.č, 3912 - prevádzka cukrárne.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

31.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: Prešov-Vranovská-0031KO.

Ulice: Vranovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu

31.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: INS-FTTH-PO-PO-JUST-03-Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oboznámenie účastníkov konania podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: SO 01 OC FORUM, SO 03 Príprava územia - stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra- viď SO 01 OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory - vid' SO 01 stavebné konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster R0-2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster PT -3".

Ulice: Kollárova, Nová, Pri ihrisku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou: "Rozdelenie bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova 1, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

25.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Záhradkárska osada- Prešov, Vydumanec".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

25.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " súp. č. 2486 na pozemkoch parc.č. KN-C 30911 katastrálne územie Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

23.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prístavba šatní a socialnych zariadení k požiarnej zbrojnici". na pozemkoch parc. č. KN-C 224/1, 224/2, k.ú. Mirkovce.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

23.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti

22.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia: "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká - Prešov".

Ulice: Mukačevská, Vlada Clementisa, Volgogradská, Engelsova, Fraňa Kráľa, Levočská, Marka Čulena, Nábrežná, Októbrová, Jazdecká, Matice slovenskej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

22.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

Ulice: Biskupa Gojdiča

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

16.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby SÚ/5187/2018-Sf/77

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa