Dražby - Prešov

Oznámenie o dražbe

15.11.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 04.12.2018, Čas konania dražby: 09:30 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. miestnosť č.4, 05.12.2018 - 13:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4, 05.12.2018 - 12:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4 - 05.12.2018 -14:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby

15.10.2018, Dražby
Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

21.09.2018, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 30. októbra 2018 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

02.08.2018, Dražby
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu: byt č. 38 na 7. poschodl v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel 60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zaplsaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 12:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 13:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018, Dražby
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 14:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

28.06.2018, Dražby
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty o výmere 755 m2, parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty o výmere 184 m2, parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 121 m2, parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o výmere 10 m2, Stavba súp. č. 8978 rodinný dom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

26.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, tak ako sú zapísané v evidencň Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 5076 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra "C" č.2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2245 o výmere 254m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2246 o výmere 319m2, druh pozemku: záhrady.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

25.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov. Dátum opakovanej dražby: 17.07.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

18.06.2018, Dražby
Oznámenie o neplatnosti dobrovoľnej dražby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

04.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov. Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov- "Salónik 1." Dátum konania dražby: 29.06.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

01.06.2018, Dražby
Dražobná vyhláška: 11. Júl 2018 o 10.00 hod. Predmet dražby: - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/1 o výmere 2298 m2, zastavané plochy a nádvoria, - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/33 o výmere 1034 m2, zastavané plochy a nádvoria.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

29.05.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe - Označenie predmetu dražby: súp. pol. 1 byt č. 38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostéjovská č. 93, Prešov, k.ú Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapísaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov, súp. pol. 2 spoluvlastnícky podlel 6012520 na pozemku - parc. 9310/308 CKN - zastavané plochy a nádvona o výmere 375m2, zaplsaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

21.05.2018, Dražby
Dražobná vyhláška: Exekútorský úrad Prešov Mgr. Róbert Segľa-súdny exekútor, Baštová 44, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľnosti: dňa 20.06.2018 o 09.30 hod. Dražba sa uskutoční v priestoroch Exekútorského úradu, Baštová 44, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

03.05.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe - Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum dražby: 01.06.2018, čas otvorenia dražby: 14:30 hod.

Ulice: Sabinovská, Kúpeľná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

03.05.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe - Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum dražby: 01.06.2018, čas otvorenia dražby: 14:30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa