Oznámenia Okresného úradu - Prešov

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

31.10.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: Prešov, ulica Sol'nobanská - Rozšírenie vodovodu.

Ulice: Soľnobanská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

02.10.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

24.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

05.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt Jednoduchých pozemkových úprav Prešov, lokalita Hnevlivá dolina (ďalej iba ,,rozdeľovací plán“) a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Prešov- IBV Král'ova hora, za židovským cintorínom, kanalizácia" SO 03 Splašková kanalizácia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou Baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C 6517/1, 6517/2,6518,6574/13, k. ú. Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Stavebné povolenie: "INDUSTRIAL PARK PETROVANY - VONKAJŠIE IS, stavebné objekty: SO 01 Úprava cesty III. triedy, SO 01.1 Križovatka "1" 1. etapa, SO 01.2 Križovatka "1"- 2. etapa, SO 01.3 Križovatka "2", SO 01.4 Autobusová zastávka- výhľad, SO 01.5 Chodníky pre peších".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

07.08.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

22.07.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019, Oznámenia Okresného úradu
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o začatí konania

12.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul.17.novembra 11, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia

24.05.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

24.05.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1/68 Prešov, odbočka Škultétyho- ZVL".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

07.05.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

10.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)