Oznámenia Okresného úradu - Prešov

Rozhodnutie

20.01.2020, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: vodná stavba Prešov - ulica Soľnobanská - rozšírenie vodovodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o predlžení lehoty na rozhodnutie

13.01.2020, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o predlžení lehoty na rozhodnutie: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky, Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745"

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.12.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

03.12.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

Ulice: Pod Šalgovíkom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

21.11.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

31.10.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: Prešov, ulica Sol'nobanská - Rozšírenie vodovodu.

Ulice: Soľnobanská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

02.10.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

24.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

05.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt Jednoduchých pozemkových úprav Prešov, lokalita Hnevlivá dolina (ďalej iba ,,rozdeľovací plán“) a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Prešov- IBV Král'ova hora, za židovským cintorínom, kanalizácia" SO 03 Splašková kanalizácia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou Baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C 6517/1, 6517/2,6518,6574/13, k. ú. Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Stavebné povolenie: "INDUSTRIAL PARK PETROVANY - VONKAJŠIE IS, stavebné objekty: SO 01 Úprava cesty III. triedy, SO 01.1 Križovatka "1" 1. etapa, SO 01.2 Križovatka "1"- 2. etapa, SO 01.3 Križovatka "2", SO 01.4 Autobusová zastávka- výhľad, SO 01.5 Chodníky pre peších".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

07.08.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

22.07.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019, Oznámenia Okresného úradu
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o začatí konania

12.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul.17.novembra 11, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)