Oznámenia Okresného úradu - Prešov

Kolaudačné rozhodnutie

07.05.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

10.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

13.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

11.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

11.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1971 - R4 Prešov- Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

08.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" pozostávajúcu z nasledovných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 - OC FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy, PS 01 - trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

18.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Úprava plôch vnútrobloku na ul. Janouškova 12 - 16, 24· - 26 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice: Levočská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia

07.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

31.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie - rozdelenie stavby: "Bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova 1 v Prešove."

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

28.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Bytovo - polyfunkčný objekt'" na pozemkoch KN - C č. 8429/35, 8429/1 a 9566, k. ú. Prešov, pre navrhovateľa IGOLAS, s.r.o ., Sázavského 5, 080 01 Prešov, zast. Ateliérom ASKO B&G, s.r.o., Baštová 45/B, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov

25.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov: "Obchodné centrum Fórum Prešov, SO 04.3 Zrušenie vodovodu DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu

04.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

Ulice: Nová, Vranovská, Baštová, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

17.12.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

Ulice: Nová, Školská, Hlavná, Slovenská, Bernolákova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

Ulice: K Surdoku, Surdok, Terchovská, Kúty, Nová, Strojnícka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)