Oznámenia samosprávy - Prešov

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 19.6.2019 (streda) o 9.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhláška Okresného súdu Prešov

12.06.2019, Oznámenia samosprávy
Vyhláška Okresného súdu Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručitel'ke: Helena MAŤAŠOVÁ, rod. Štinčiková.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 11.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

04.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

04.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 04.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

03.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

31.05.2019, Oznámenia samosprávy
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

28.05.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 28.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o termíne verejného zasadnutia

24.05.2019, Oznámenia samosprávy
Okresný súd v Prešove - Oznámenie o termíne verejného zasadnutia: dňa 31. mája 2019 o 8.30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.05.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka k 22.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

21.05.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka k 21.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018

17.05.2019, Oznámenia samosprávy
Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

14.05.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: „Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie verejnou vyhláškou

14.05.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie verejnou vyhláškou - "Prešov - Sabinovská ulica - úprava časti NN siete".

Ulice: Sabinovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vypratanie nehnuteľnosti

07.05.2019, Oznámenia samosprávy
Výzva na vypratanie nehnuteľnosti: z pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatná plocha, k. ú. Prešov, zapísaný na LV č. 6492, v lokalite Ul. Vansovej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

07.05.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 07.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upozornenie o porušení § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

06.05.2019, Oznámenia samosprávy
Upozornenie o porušení § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - MY PET, s.r.o.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov

03.05.2019, Oznámenia samosprávy
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov: Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na 19. júna 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

30.04.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici K Starej tehelni k 30.04.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)