Oznámenia Stavebného úradu - Prešov

Oznámenie o začatí stavebného konania

21.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania stavebné úpravy dokončenej stavby: "REKONŠTRUKCIA BYTU, Popradská 6436/5, 080 Ol Prešov, byt č. 32, 7.poschodie".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

21.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "PREŠOV- OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. VIHORLATSKÁ č. 11- 13, PREŠOV".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

17.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu Prešov Sabinovská 4, 6, 8, 10, 12, 14".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

16.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: " Rekonštrukcia plynovodov Prešov Mičurinová ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby

13.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

09.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Stavebné úpravy v byte - Prešov, Vansovej l, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

23.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou: nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia vydaného pod č. SÚ/12104/163925/2019- Hč zo dňa 13.11.2019, ktorým stavebný úrad povolil zvlášť rozsiahlu stavbu pod názvom: "EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu - pre stavebníka VSV consulting, a.s. IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava v. z. ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČO: 31656552, Jesenského 6, 040 01 Košice".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

23.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou: vydaného pod č. SÚ/12114/161155/2019-Mk zo dňa 06.11.2019, ktorým stavebný úrad povolil inžiniersky dopravný objekt pod názvom: "SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli- II. etapa a podobjekty": • SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy- II. etapa; • SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie -zásobovací dvor-II. etapa; • SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník - II. etapa" v rámci stavby EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu - pre stavebníka VSV consulting, a.s. IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava v. z. ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČO: 31656552, Jesenského 6, 040 01 Košice".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie: "Prešov, Tarasa Ševčenka 22,24 - Obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

19.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby bytového dom súp. č. 4802 v rozsahu po úroveň terénu na náklady Mesta Prešov, z mestu Prešov pridelenej dotácie na základe Uznesenia vlády SR č. 600 zo dňa 7.12.2019 na akciu Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začati stavebného konania

18.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začati stavebného konania: "Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD" stavebné objekty SO 106a- Komunikácia vozidlová, SO 107a- Komunikácie pešie, Dažďová kanalizácia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

13.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre stavbu: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia

12.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia: "Hrubé terénne úpravy Prešov- Ul. Jána Pavla ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

12.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "PredÍženie vodovodu Ul. Broskyňová, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

10.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov - obnova bytového domu na ul. Štúrova 33-35-37".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, SDH 17-23 - obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oprava chyby v písaní územného rozhodnutia

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oprava chyby v písaní územného rozhodnutia: "INS FTTH_PO PO JUST_ 01_ Teriakovce" -vyrozumenie účastníkov konania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: Líniová inžinierska stavba: " Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203 " SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky ".

Ulice: Cemjata

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

06.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, SDH 25 - Obnova bytového domu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "SO 03.06 Úprava napojenia parkoviska pre OC LIDL a SO 03.07 PredÍženie a úpravajazdných pruhov - v rámci stavby EPERIA II. etapa".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)