Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer) - Prešov

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemku parc. č. KNC 5537/3 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1397 o výmere 24 m2, trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania vjazdu k rodinnému domu v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3831 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Janka Borodáča v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa neziskovej organizácii Relevant n.o., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov, IČO: 37887483.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14740/3, ostatná plocha o výmere 133m2.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností: na Ul. Kúpeľnej, vchod č. 1, s. č. 3912.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností v bytovom dome na Ul. 17. novembra, vchod č. 70, s. č. 3736.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností: nebytového priestoru na Ul. Československej armády.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

22.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNC 16191/315, orná pôda o výmere 57m2, LV č. 16508, k. ú. Prešov, lokalita Na Rúrkach, Serafíne Tobiášovej, rod. Priščákovej, Ul. Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 5.11.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 9157/1 o výmere 38,19 m2 , ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania bezbariérovej úpravy vstupov do bytového domu na ul. Volgogradská č. 40, 42, 44, 46 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 6020/4 o výmere 7m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 359, k. ú. Prešov za účelom úpravy plochy pozemku položením zámkovej dlažby na Ul. 17. novembra v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5769/7 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Protifašistických bojovníkov v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5537/4 o výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5706 o výmere 22m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. 17. novembra v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5703 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na Ul. 17. novembra v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 2600/11 o výmere 13,5 m2, ostatná plocha , zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod časťou celoročnej terasy na Ul. Švábskej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

05.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5391/20 o výmere 18m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Škultétyho v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 3220/9 o výmere 12 m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6377, k. ú. Prešov za účelom zriadenia rampy pre imobilných pacientov pred vchod do lekárne na ul. Levočská 11 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3774 o výmere 26m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Štefánikova v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)