Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer) - Prešov

Zámer predaja

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov pre investičnú akciu rekonštrukcie a obnovy kina Scala a letného kina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNE 1126/1, trvalý trávnatý porast, o výmere 106m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, UL Medvedia s podmienkou doplatku náhrady za užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, plus náklady prevodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 15430/1, záhrada o výmere 403 m2 , LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to novozameraného pozemku parc. č. KNC 1428/45, ostatná plocha o výmere 6725 m2, odčleneného z parc. č. KNC 1428/2 o výmere 6998 m2, ostatná plocha, L V č. 721, k. ú. Záborské.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

31.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 9311/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, odčleneného z pozemku parc. č. KNC 9310/534, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 341 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Prostejovská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 9310/242, o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Bajkalská v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 2588, o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Mlynská v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 9593/18, o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Tehelná v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov k 20.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

30.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14835/141, orná pôda o výmere 181 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Ku Škáre.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

30.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov, zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 11. 4. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteĺnosti

29.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteĺnosti - časti pozemku parc. č. KNC 9789/2, o výmere 4m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamiy predaj nehnuteľnosti

18.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc.č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 vytvorený GP č. 79/2014 zo dňa 8.7.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 3269/11,zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 9662115, ostatná plocha o výmere 248 m2, vytvoreného z pozemku parc. č. KNC 9662/5 o výmere 2309 m2, ostatná plocha, LV 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

25.03.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

13.03.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNE 1766/5 o výmere 172 m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku v lokalite Ul. Kúty v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 44m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová, za účelom vytvorenia 4 parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu uloženia stojanov na zdieľané bicykle v rámci sociálno-komunitného projektu Bicykel za dobré skutky so zretel'om na verejnoprospešný účel.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 11 m2,ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová za účelom vytvorenia 1 parkovacieho miesta.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)