Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer) - Prešov

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o výmere 20,28 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod plechovou garážou v lokalite Levočská ulica v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 22 m2, ostatná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Štúrová na dobu neurčitú za účelom vytvorenia dvoch parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 88m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Škultétyho, za účelom vytvorenia 8 parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.01.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti : pozemku parc. č. KNC 2976, záhrady o výmere 308 m2, LV 6492, k. ú. Prešov,lokalita Ul. Jazdecká.

Ulice: Jazdecká

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.12.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 30. 11. 2018.

Ulice: Mirka Nešpora, Kollárova, Nová, Budovateľská, Hlavná, Jarková, Kováčska, Požiarnická, Raymanova, Slovenská, Košická, Lesnícka, Švábska, Važecká, Exnárova, Justičná, Zemplínska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru baru o výmere 583m2, nachádzajúceho sa na l. podzemnom podlaží stavby Čierny orol so súp. č. 6395 na Ul. Hlavná č. 50A (vstup zo Slovenskej ulice), umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 492,zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 177 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to na dobu určitú - 4 roky, od 01.01.2019.

Ulice: Nová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľnosti

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL.

Ulice: Slovenská, Škultétyho, Košická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

23.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a sú využívané žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ulice: Duklianska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja pozemkov

23.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemkov: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupu k nehnutel'nostiam vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkov vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov lokalita Ul. Budovateľská.

Ulice: Nová, Sabinovská, Budovateľská, Puškinova, Zimný potok

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja pozemku

22.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu: - parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m\ L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 01 Prešov.

Ulice: Weberova, Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

15.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 14289/16 o výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod predajným stánkom so sortimentom noviny, časopisy, tabakové výrobky a doplnkový tovar v lokalite Ul. Jurkovičova v Prešove.

Ulice: Jurkovičova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu

14.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

Ulice: Mirka Nešpora, Pri hati, Bendíkova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

13.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prosteějovská.

Ulice: Mirka Nešpora, Čapajevova, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

13.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania športových aktivít týkajúci sa: časti stavby bývalej materskej školy Bernolákova 17.

Ulice: Matice slovenskej, Bernolákova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

Ulice: Kollárova, Nová, Hlavná, Jarková, Kováčska, Požiarnická, Raymanova, Slovenská, Košická, Lesnícka, Švábska, Važecká, Justičná, Zemplínska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 155/1 o výmere 30m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku pred predajňou kvetín v lokalite Ul. Jarkova v Prešove.

Ulice: Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 5528 o výmere 2 m2, ostatná plocha a časti pozemku parc. č. KNC 5537/1 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria oba pozemky zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod nástupným schodišťovým stupňom do objektu z východnej strany a pod plochou oceľového (únikového) schodiska zo západnej strany objektu v lokalite Ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

Ulice: Pavlovičovo námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

22.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68Prešov odbočka Škultétyho- ZVL" týkajúci sa pozemkov.

Ulice: Slovenská, Škultétyho

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)