Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer) - Prešov

Zámer na priamiy predaj nehnuteľnosti

18.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc.č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 vytvorený GP č. 79/2014 zo dňa 8.7.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 3269/11,zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 9662115, ostatná plocha o výmere 248 m2, vytvoreného z pozemku parc. č. KNC 9662/5 o výmere 2309 m2, ostatná plocha, LV 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

25.03.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

13.03.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNE 1766/5 o výmere 172 m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku v lokalite Ul. Kúty v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 44m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová, za účelom vytvorenia 4 parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu uloženia stojanov na zdieľané bicykle v rámci sociálno-komunitného projektu Bicykel za dobré skutky so zretel'om na verejnoprospešný účel.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 11 m2,ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová za účelom vytvorenia 1 parkovacieho miesta.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o výmere 20,28 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod plechovou garážou v lokalite Levočská ulica v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 22 m2, ostatná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Štúrová na dobu neurčitú za účelom vytvorenia dvoch parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 88m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Škultétyho, za účelom vytvorenia 8 parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.01.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti : pozemku parc. č. KNC 2976, záhrady o výmere 308 m2, LV 6492, k. ú. Prešov,lokalita Ul. Jazdecká.

Ulice: Jazdecká

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.12.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 30. 11. 2018.

Ulice: Mirka Nešpora, Kollárova, Nová, Budovateľská, Hlavná, Jarková, Kováčska, Požiarnická, Raymanova, Slovenská, Košická, Lesnícka, Švábska, Važecká, Exnárova, Justičná, Zemplínska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru baru o výmere 583m2, nachádzajúceho sa na l. podzemnom podlaží stavby Čierny orol so súp. č. 6395 na Ul. Hlavná č. 50A (vstup zo Slovenskej ulice), umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 492,zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 177 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to na dobu určitú - 4 roky, od 01.01.2019.

Ulice: Nová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľnosti

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL.

Ulice: Slovenská, Škultétyho, Košická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

23.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a sú využívané žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ulice: Duklianska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja pozemkov

23.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemkov: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupu k nehnutel'nostiam vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkov vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov lokalita Ul. Budovateľská.

Ulice: Nová, Sabinovská, Budovateľská, Puškinova, Zimný potok

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja pozemku

22.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu: - parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m\ L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 01 Prešov.

Ulice: Weberova, Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

15.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 14289/16 o výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod predajným stánkom so sortimentom noviny, časopisy, tabakové výrobky a doplnkový tovar v lokalite Ul. Jurkovičova v Prešove.

Ulice: Jurkovičova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)