Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Mesto Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslava Klégrová, rod. Špalová, naposledy bytom mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

15.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

14.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Júliusovi Čundákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2019

14.11.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie rozhodnutia o obnove konania

14.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie rozhodnutia o obnove konania: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

Ulice: Gorkého

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

13.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Kamile Hubertovej bytom Prešov, Bohušovi Bandymu bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

12.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Prešov - IBV Král'ova hora, Za židovským cintorínom".

Ulice: Ku Kráľovej hore

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

12.11.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

12.11.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

12.11.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: odborný referent - Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

12.11.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie miesta odborný referent - (stavebný úrad) na dobu určitú, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.11.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 12.11.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

11.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na Hlavnom cintoríne v Prešove, na parcele vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Technické služby mesta Prešov, Bajkalská 33, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

11.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Adriáne Kotucovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

11.11.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

08.11.2019, Výberové konania
Výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7093/5 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

08.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Železničiarska č.d. 21, úsek od č.d. 21A po č.d. 31, úsek od č.d. 34 po č.d. 46; ul. Francisciho č.d. 21, 23 v termíne 27. november 2019 od 07:50 h do 15:30 h, časť mesta Prešov - ul. Železničiarska úsek od č.d. 33 po č.d. č. 51, úsek od č.d. 48 po č.d. 68; ul. Francisciho úsek od č.d. 3 po č.d. 19, úsek od č.d. 4 po č.d. 24 v termíne 27. november 2019 od 08:00 h do 15:30 h.

Ulice: Železničiarska, Francisciho

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

08.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová- ul. Vranovská č.d. 1, 1A, 32, 34, 34A, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 71,77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 85, 12; celá ul. Toporová; ul. Pažica č.d. 47 v termíne 28. november 2019 od 07:50 h do 13:40 h.

Ulice: Vranovská, Topoľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Hirková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Schiffer naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Csongrády naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Marušáková naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Bendíková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. Pavol Horský naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)