Oznamy mesta Prešov

Rozhodnutie

09.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o odstránení stavby: "Prešov, Baštova 9 - rodinný dom".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.09.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Budovateľská č.d. 18, 20, 24, 28, 30, 36, 38, 33, 39, 41, 45, 47A, 51A, 40, 57, 59, 63, 63A, 63B; bytový dom č. 42, 44, 46, 44A až 44F; ul. Zimný potok č.d . 1, ul. Pod Kamennou Baňou párne č.d. úsek od č.d.10 po č.d. 48, úsek od č.d. 58 po č.d. 88, ul. Pod Kamennou Baňou nepárne č.d. úsek od č.d. 9 po č.d. 29, úsek od č.d 41 po č.d. 87; ul. Matky Terezy celá, ul. Bulharská celá v termíne 26. september 2019 od 07:00 h do 17:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnost

09.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnost: Lumarks s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 90, 080 01 Prešov, LORIA s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 36, 080 01 Prešov, GORDURA, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Komenského 20, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

06.09.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3016/2 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

06.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolni K3, K4 a K-Bikoš, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

05.09.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Daniel Martaus, narodený 21.06.2006, Tatiana Martausová, narodená 15.02.1973.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

05.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby

05.09.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

05.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt Jednoduchých pozemkových úprav Prešov, lokalita Hnevlivá dolina (ďalej iba ,,rozdeľovací plán“) a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

04.09.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre BELARIA s.r.o., Tkáčska 6507/2 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4012, 4013, 4016, 4014/1, 4014/2, 4016, 3979, 3980 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov ulica Masarykova, Bayerova.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Prešov- IBV Král'ova hora, za židovským cintorínom, kanalizácia" SO 03 Splašková kanalizácia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou Baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C 6517/1, 6517/2,6518,6574/13, k. ú. Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.09.2019, Oznámenia Okresného úradu
Stavebné povolenie: "INDUSTRIAL PARK PETROVANY - VONKAJŠIE IS, stavebné objekty: SO 01 Úprava cesty III. triedy, SO 01.1 Križovatka "1" 1. etapa, SO 01.2 Križovatka "1"- 2. etapa, SO 01.3 Križovatka "2", SO 01.4 Autobusová zastávka- výhľad, SO 01.5 Chodníky pre peších".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja pozemku

03.09.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemku - parc. č. KNE 1273/241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100m2, LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Smetanova.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľnosti

03.09.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNE 1273/191, ostatná plocha o výmere 114 m2 , LV 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zimná.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.09.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 03.09.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.09.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

30.08.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

28.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Pribulovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)