Oznamy mesta Prešov

Prerušenie distribúcie elektriny

12.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Pavlovičovo námestie vchod č. 36 v termíne 2. máj 2019 od 07:50 h do 16:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.04.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Arpád Tuleja naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 33, Stanislav Nemčík naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vol'by do Európskeho parlamentu

12.04.2019, Voľby
Vol'by do Európskeho parlamentu - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby

12.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

11.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie: "EPERIA II. etapa ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

11.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Švábska vchod č. 76, 78 v termíne 1. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h, časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 33 v termíne 2. máj 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh na vydanie územného rozhodnutia

11.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Návrh na vydanie územného rozhodnutia: EPERIA, Prešov, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Rusínska cesta.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

10.04.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Zmena v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019

10.04.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019

10.04.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

10.04.2019, Oznámenia samosprávy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 100-00 Diaľnica D1, 312-00.1 Protihluková stena v km 102,8 D1 vpravo – časť II. v k.ú. Petrovany.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10.04.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ľubica Jarčušková, narodená 08.11.1968.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

10.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

10.04.2019, Oznámenia samosprávy
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania - Účastník konania: Ruslan SHANDARIVSKYY.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019

10.04.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Arm. gen. Svobodu č. vchodu 38, 40,42 v termíne 29. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h. Časť mesta Prešov - ul. Levočská č.d. 118, 118A, 122, 122A, 126, 126A, ul. Pod Rúrkami č.d. 1, 3, ul. Na Rúrkach úsekod č.d. 1 po č.d. 13, úsekod č.d. 2 po č.d. 14, záhradkárska osada Na Rúrkach v termíne 29. apríl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

Ulice: Na Rúrkach

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Bratislavská vchod č. 2, 4 v termíne 30. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

09.04.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o využití územia

09.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o využití územia: "Tomark- spevnené plochy, Strojnícka 11".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov_Jarkova_Telco, s.r.o."

Ulice: Jarková, Baštová, Weberova, Tkáčska, Floriánova, Šarišská, Suchomlynská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)