Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

13.02.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Rastislav Marcin, narodený 25.06.1974.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

13.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby: "Prešov - Sídlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 15 na 8. NP".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

13.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Dostavba triedy k jestvújúcej MŠ na Ul. Haburská č. 15 v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

12.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

12.02.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Florián Šebest, narodený 24.01.1985.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia

12.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia: ,,Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš- Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

11.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na Hlavnom cintoríne v Prešove. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 807/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

11.02.2019, Voľby
Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

11.02.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Miroslava Leláková, narodená 03.04.1979.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice: Levočská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

11.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: " Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203 ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

11.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu: "Výrobná hala technológie AWJ FVT".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

11.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

Ulice: Gápľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Novák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Zetcom, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov, MABART, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

08.02.2019, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Lukáš Baranovský, narodený 02.09.1992, Ján Baranovský, narodený 13.01.1988.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o výmere 20,28 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod plechovou garážou v lokalite Levočská ulica v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 22 m2, ostatná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Štúrová na dobu neurčitú za účelom vytvorenia dvoch parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 88m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Škultétyho, za účelom vytvorenia 8 parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.02.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.02.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

08.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Chodník ul. Pod Táborom- k Poliklinike".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)