Oznamy mesta Prešov

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

05.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5391/20 o výmere 18m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Škultétyho v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácie pre voliča

05.11.2019, Voľby
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 3220/9 o výmere 12 m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6377, k. ú. Prešov za účelom zriadenia rampy pre imobilných pacientov pred vchod do lekárne na ul. Levočská 11 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3774 o výmere 26m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Štefánikova v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5705 o výmere 16m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na Ul. 17. novembra v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

31.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 15483 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

31.10.2019, Výrub drevín / krovia
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

31.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Margaréte Bendíkovej bytom Prešov, Milanovi Šoltysovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

31.10.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: Prešov, ulica Sol'nobanská - Rozšírenie vodovodu.

Ulice: Soľnobanská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

31.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59 - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

30.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Svetlana Daniová naposledy bytom 08001 Prešov, Igor Gregor naposledy bytom 0800 l Prešov, Mgr. Ctibor Petrilla naposledy bytom 080 01 Prešov, Angelika Balážová naposledy bytom 080 01 Prešov, Ivana Priščaková naposledy bytom 08001 Prešov,Klaudia Dzurková naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

30.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín Školu umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4681/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019, Dražby
DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 9.00 hod. Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

30.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu Prepojenia komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej.

Ulice: Šrobárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

30.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia na stavbu Predajňa - svet podlah.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

30.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Anton Kosalník, 080 01 Prešov, Antónia Gočová, 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 28.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie vydania územného rozhodnutia na líniuvú inžiniersku stavbu

30.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie vydania územného rozhodnutia na líniuvú inžiniersku stavbu: Prešov - Bottova ul. - kabelizácia NN siete.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)