Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mgr. Ctibor Petrilla Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov

09.01.2020, Oznámenia samosprávy
Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov - prerokovanie návrhu prepojenia ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovania trolejového vedenia.

Ulice: Sibírska, Pod Šalgovíkom

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

09.01.2020, Dražby
Dražobná vyhláška: Termín dražby: 12.2.2020 o 9.00 hod., Miesto dražby: Exekútorský úrad Prešov, Puškinova 16, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

09.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Janíkovi bytom Prešov, Ernestovi Gabčovi bytom Prešov, Marekovi Gabčovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

09.01.2020, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Stavebné úpravy v byte - Prešov, Vansovej l, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

08.01.2020, Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Tibor Kušnír, narodený 12.08.1956.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

07.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Martine Kravcovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Ištok, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2020, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marek Sládek, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

03.01.2020, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ....... ./2020

03.01.2020, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ....... ./2020, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.01.2020, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 02.01.2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: M&L Slovakia, s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: Sibírska 6958 /20, 080 01 Prešov; adresát písomností: MABART, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov; adresát písomností: M.I.M. Energy Slovakia s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov; adresát písomností: MAXIMA Slovakia, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Suchoňova 9, 080 05 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Mgr. art. Stanislava Kašperová, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov; adresát písomností: Marcela Kurová, naposledy sídlo/pobyt: ., 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018

27.12.2019, Dražby
Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018: Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum opakovanej dražby: 29.01.2020, čas otvorenia opakovanej dražby: 11:45 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.12.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Peter Moskaľ Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Lacko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

23.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou: nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia vydaného pod č. SÚ/12104/163925/2019- Hč zo dňa 13.11.2019, ktorým stavebný úrad povolil zvlášť rozsiahlu stavbu pod názvom: "EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu - pre stavebníka VSV consulting, a.s. IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava v. z. ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČO: 31656552, Jesenského 6, 040 01 Košice".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

23.12.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou: vydaného pod č. SÚ/12114/161155/2019-Mk zo dňa 06.11.2019, ktorým stavebný úrad povolil inžiniersky dopravný objekt pod názvom: "SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli- II. etapa a podobjekty": • SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy- II. etapa; • SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie -zásobovací dvor-II. etapa; • SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník - II. etapa" v rámci stavby EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu - pre stavebníka VSV consulting, a.s. IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava v. z. ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČO: 31656552, Jesenského 6, 040 01 Košice".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu PRESREAL, s.r.o., Masarykova 2722/22, 08/0 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 494, 497, 496 v k. ú. Solivar .

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.12.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemkoch vo vlastníctve obce Haniska, Bajzova 14, 080 01 Prešov - Haniska.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)