Oznamy mesta Prešov

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: EVEREST ONE, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 176, 080 01 Župčany.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

28.08.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 17. 6. 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

28.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

28.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu" na ul. Gapl'ová v Prešove.

Ulice: Gápľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

28.08.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - september 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

27.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti - Adriáne Kotucovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Hudáková bytom Prešov, Daniel Kokoš bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Derňár naposledy bytom 08001 Prešov, Lenka Blaščáková naposledy bytom 08001 Prešov, Júlia Bandyová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

27.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby: "Areál Bulgari Prešov - rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 27.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

26.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

26.08.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny - časť mesta Prešov - ul. Za Kalváriou č. 1 a č. 2, celá ul. Horárska v termíne 12. september 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Ulice: Horárska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby EPERIA - Il. etapa

26.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby EPERIA - Il. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov pre stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnost

26.08.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnost: Ján Bedaj naposledy bytom 08001 Prešov, Tomáš Makula naposledy bytom 08001 Prešov, Bc. Miriam Sotáková naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Mintaľ naposledy bytom 08001 Prešov, František Greš naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Okruhľanský naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Mohnáczki naposledy bytom 08001 Prešov, Beáta Červeňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Butkovičová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Bandy naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Stanislav naposledy bytom 08001 Prešov, Milan Špes naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o prerušení stavebného konania

26.08.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov " na pozemkoch parcelné čísla KN C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/253, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275, v katastrálne územie Prešov vydané pod č. SÚ/12104/142738/2019 Hč zo dňa 23.08.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.08.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)