Oznamy mesta Prešov

Stavebné povolenie

30.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: "SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1 - Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov" v rámci hlavnej stavby "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti pre: Stanislava Fottu, nar. 1991, bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan VrbovskýNaposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.11.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 30.11.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MHM SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31 699 375, naposledy sídlom: Levočská 5, 080 00 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JUDr. Ingrid Škrabská naposledy bytom 08001 Prešov, Sibírska 37.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

28.11.2018, Výberové konania
MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: hovorca mesta u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru baru o výmere 583m2, nachádzajúceho sa na l. podzemnom podlaží stavby Čierny orol so súp. č. 6395 na Ul. Hlavná č. 50A (vstup zo Slovenskej ulice), umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 492,zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 177 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to na dobu určitú - 4 roky, od 01.01.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľnosti

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021

26.11.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

23.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a sú využívané žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti. Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresátov naposledy bytom Prešov, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov zo dňa 20.11.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018, Oznámenia samosprávy
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, MARGOT TATRY, s.r.o. , naposledy bytom: Jesenná 18, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja pozemkov

23.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemkov: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupu k nehnutel'nostiam vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkov vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov lokalita Ul. Budovateľská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja pozemku

22.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu: - parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m\ L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

22.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Pavla Horova 18,19,20 obnova vstupov- Rekonštrukcia vstupných dverí Pavla Horova 19,20 Prešov, Rekonštrukcia schodiskových stien Pavla Horova 18- 20 Prešov".

Ulice: Pavla Horova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22.11.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: • Materskej školy Jurkovičova 17, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Materská škola, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa