Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.04.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ROYAL FLUSH, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 68, 080 01 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944 l 30, 080 01 Prešov, JMS TRANS GROUP spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

08.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: " Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_mV _Kráľova hora I".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová- ul. Včelárska, ul. Nová, ul. Trnková, ul. Rybárska, ul. Belianska, ul. Jarná, ul. Železničná nepárne č.d. 3 až 27, párne č.d. 2 až 12, č.d. 18, 2, ul. Fintická nepárne č.d. 3 až 21, č.d. 2, 4, 2A v termíne 24. aprH 2019 od 10:30 h do 13:20 h. časť mesta Prešov - ul. Holländerova a ul. Ku Kráľovej hore v termíne 24. apríl 2019 od 07:10 h do 17:50 h. časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ulica Limbová, ul. Borovicová, ul. Genplk. Jána Ambruša, ul. Herlianska úsek od č.d. 6 po č.d. 9, párne č.d. 12 až 16, č.d. 17, ul. Vranovská č.d. 30, 26, ul. Pažica nepárne č.d. 1 až 11, 17 až 45, párne č.d. 2 až 12,18 až 40, č.d. 418, 41C, 23A, 21A, 2A, 13/A, 13/8, 13/E, 13/F, 13/G v termíne 24. apríl 2019 od 07:50 h do 10:40 h.

Ulice: Včelárska, Nová, Trnková, Rybárska, Belianska, Jarná, Železničná, Fintická, Holländerova, Ku Kráľovej hore, Limbová, Borovicová, Genplk. Jána Ambruša, Herlianska, Vranovská, Pažica

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Arm. gen. Svobodu vchod č. 28, 30 v termíne 25. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Arm. gen. Svobodu vchod. č. 32, 34, 36 v termíne 26. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.04.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: Prešov, 080 01.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

05.04.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 05.04.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

04.04.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.04.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 9662115, ostatná plocha o výmere 248 m2, vytvoreného z pozemku parc. č. KNC 9662/5 o výmere 2309 m2, ostatná plocha, LV 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.04.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Stavebné úpravy v byte panelového domu na ulici Švábska 6797/72 - k. ú. Solivar".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.04.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

03.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Pavlovičovo námestie 37 Prešov, ČOM: 0000192214, EIC: 24ZVS00000214330 v termíne 24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h, časť mesta Prešov - Pavlovičovo námestie vchod č. 37 v termíne 24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h, časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 51 v termíne 24. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.04.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

02.04.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 47 v termíne 23. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019, Výrub drevín / krovia
Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na bsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej umeleckej školy, Baštová 23, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Prostějovská 36, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019, Výberové konania
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej školy, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov, Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Prostějovská 38, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šmeralova 25, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šrobárova 20, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

02.04.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: Termín dražby: 07.05.2019 o 11:00 hod. Miesto dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov. Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 731, nachádzajúce sa v k.ú. Geraltov, obec Geraltov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)