Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začátí stavebného konania

08.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začátí stavebného konania pre stavbu: " Štadión - Futbal Tatran Aréna ".

Ulice: Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

08.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie: " Modernizácia a dostavba polikliniky ", na ul. Levočská 18 v Prešove.

Ulice: Levočská, Čapajevova, Nová, Hlavná, Šafárikova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.06.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na mestskom pozemku, v nájme/správe Základnej školy na Bajkalskej ulici.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.06.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2226, 2227 v k. ú. Prešov, Sabinovská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018

08.06.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

Ulice: Lesík delostrelcov, Špitálska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

07.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: " Štadión- Futbal Tatran Aréna".

Ulice: Bajkalská, Čapajevova, Nová, Strojnícka, Hlavná, Jarková, Pionierska, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

07.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Petrovany- obytný súbor RD " Roveň"- l. Etapa"- objekt: SO 01 -Rozvody NN katastrálne územie Petrovany.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

07.06.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prostejovská.

Ulice: Prostějovská, Mirka Nešpora, Čapajevova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby

06.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením: "Rezidencia Nábrežná".

Ulice: Nábrežná, Nová, Konštantínova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Baláž, naposledy bytom 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 22, Martina Piateková, naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 10.

Ulice: Nová, Pavlovičovo námestie, Magurská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Bandy, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x, Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov - 3x, Ing. Peter Kováč, naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592 /1, 080 01 Prešov.

Ulice: Jarková, Karpatská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Zuzana Jackaninová naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 14, Marcela Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Zápotockého 20, Jozef Duda naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 17, Matúš Janovčík naposledy bytom 080 01 Prešov, Lucia Goč Engelsova 10 080 01 Prešov, Andrii Lendel Nábrežná 13 080 01 Prešov.

Ulice: Engelsova, Nábrežná, Nová, Zápotockého, Vihorlatská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

05.06.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych hodnôt a verejnoprospešného účelu spojeného s prezentáciou sochárskych diel na výstavách doma aj v zahraničí, a to nebytových priestorov na l. NP, garáž č. 8 o výmere 21 m2 a garáž č. 9 o výmere 21 m2, nachádzajúcich sa na Ul. Budovatel'skej č. 57, LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou, pre Mgr. art. Jána Zelinku, ArtD., Dubová 11, 080 01 Prešov.

Ulice: Dubová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Mrúz naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov" - S0-05 Spevnené plochy a parkoviská.

Ulice: Tarasa Ševčenka, Nová, Hlavná, Weberova, Čajkovského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-01 Bytový dom, SO-02 Vodovodná a kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy.

Ulice: Tarasa Ševčenka, Nová, Vodná, Hlavná, Jarková, Weberova, Čajkovského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

05.06.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

Ulice: Cemjata

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mestský úrad Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

Ulice: Špitálska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

04.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov. Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov- "Salónik 1." Dátum konania dražby: 29.06.2018.

Ulice: Nová, Budovateľská, Tkáčska, Námestie osloboditeľov, Duchnovičovo námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)