Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.06.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci oddelenia investičnej činnosti (odbor strategického rozvoja).

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

01.06.2018, Dražby
Dražobná vyhláška: 11. Júl 2018 o 10.00 hod. Predmet dražby: - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/1 o výmere 2298 m2, zastavané plochy a nádvoria, - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/33 o výmere 1034 m2, zastavané plochy a nádvoria.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

01.06.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9206/4 o výmere 122,5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia parkovacích miest v lokalite ul. Levočskej.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Ulice: Bajkalská, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Katriňák, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2018, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2018.

Ulice: Cemjata, K potoku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Bratislava: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

Ulice: Nová, Radlinského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

30.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Miroslav Jurčenko bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie účastníkom územného konania

30.05.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie účastníkom územného konania: Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Obchodné centrum DIY Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

30.05.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: Zateplenie štítovej steny ul. Sibírska 33-35 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

30.05.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia na stavbu: Stavebné úpravy panelového domu ul. Višňová č. 6505/3 Prešov.

Ulice: Višňová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

29.05.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe - Označenie predmetu dražby: súp. pol. 1 byt č. 38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostéjovská č. 93, Prešov, k.ú Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapísaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov, súp. pol. 2 spoluvlastnícky podlel 6012520 na pozemku - parc. 9310/308 CKN - zastavané plochy a nádvona o výmere 375m2, zaplsaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

Ulice: Nová, Hlavná, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 91 až 163, č.d. 175, 125A, 121A; ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 64 v termíne 8. jún 2018 od 07:10 h do 17:30 h.

Ulice: Jánošíkova, Jesenského, Sabinovská, Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov - ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134; ul. Jánošíkova nepárne č.d. 1 až 17, párne č.d. 2 až 18 v termíne 11. jún 2018 od 07:30 h do 17:10 hčasť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 163, č.d. 175, 125A, 121A; celá ul. Jesenského; ul. Mičurinova č.d. 6; ul. Jazdecká č.d. S, 7, 9. v termíne 11. jún 2018 od 07:20 h do 17:10 h.

Ulice: Jazdecká, Jánošíkova, Jesenského, Mičurinova, Sabinovská, Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 147 až 163; ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 62A, 64. v termíne 12. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h.

Ulice: Jánošíkova, Jesenského, Sabinovská, Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 14 7 až 163, ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 62A, 64 v termínoch 13. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h, 14. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h.

Ulice: Jesenského, Sabinovská, Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - osada Surdok, ul. Pri kostole v termíne 14.jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h.

Ulice: Surdok, Pri kostole, Nová, Hlavná, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Začatíe správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku: Druh a počet kusov drevin:porast krovitych drevin s vymerou 50 m2,zlo.eny z druhov drevin svib krvavy (Swida sanguinea), javor po.ny (Acer campestre),zob vta.i (Ligustrum vulgare), ru.a .ipova (Rosa canina), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna).Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastu: .. KNC 2052/1, KNC 2052/3 v k. u. Pre.ov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Emília Lejková, naposledy bytom 080 01 Prešov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

25.05.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: Žiadateľ: vlastnik pozemku s parc. č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.Druh a počet kusov drevin:porast krovitých drevin s výmerou 180 m2,zložený z druhov drevin svíb krvavý (Swida sanguinea), javor poľný (Acer campestre), zob vtáči (Ligustrum vulgare), ruža šípová (Rosa canina), hloh jednosemenny (Crataegus monogyna).Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastu: č. KNC 2053/1 v k. u. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)