Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí konania

14.03.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred ukončením: "Modernizácia a dostavba polikliniky".

Ulice: Levočská, Čapajevova, Nová, Hlavná, Jarková, Šafárikova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JUDr. Miroslavovi Tkáčovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

14.03.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: začatie správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: Atrium, n.o., Horárska 13837/61, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. K Starej tehelni č. 8 a č. 9 v termíne 4. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 8 Prešov, ČOM: 0000263928, EIC: 24ZVS0000026005X, K Starej tehelni 9 Prešov, ČOM: 0000265764, EIC: 24ZVS00000269779 v termíne 4. apíl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

13.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská ".

Ulice: Nová, Slanská, Baštová, Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

12.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9518 o výmere 257m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom realizácie stavby: " Obchodné centrum Prešov" v lokalite ui.Štefánikovej.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Zlatá Baňa 1 Zlatá Baňa, ČOM: 0000174452, EIC: 24ZVS0000066949R v termíne 27. marec 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

09.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "Prešov, telekomunikačná stavba sídlisko 2 a 3".

Ulice: Matice slovenskej, Mukačevská, Na Rúrkach, Tehelná, Volgogradská, Československej armády, Levočská, Marka Čulena, Nová, Strojnícka, Jarková, Urbánkova, Obrancov mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mesto Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav ONOFREJ, rod. Onofrej, nar. 08.06.1975, bytom Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

08.03.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: ,Dial'nica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Ulice: Dúbravská, Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

08.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych hodnôt a verejnoprospešného účelu spojeného s prezentáciou sochárskych diel na výstavách doma aj v zahraničí, a to nebytových priestorov na l. NP, garáž č. 8 o výmere 21 m2 a garáž č. 9 o výmere 21 m2, nachádzajúcich sa na Ul. Budovateľskej č. 57.

Ulice: Dubová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 30 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vytvorenia plochy pre stavebný dvor pri rekonštrukcii meštianskeho domu na Slovenskej ulici č. 48.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 2206/1 o výmere 6m2, vodná plocha, zapísaného na LV č.2065, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľa.

Ulice: Vodná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom časti pozemku

08.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. KNC 9767/3 o výmere 4m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod stánkom v lokalite Ul. Volgogradskej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: Polyfunkčný komplex,Prešov-Sekčov, ul. Magurská a Vihorlatská v Prešove.

Ulice: Bajkalská, Mlynská, Nová, Potočná, Strojnícka, Vodná, Hlavná, Jarková, Metodova, Požiarnická, Slovenská, Pionierska, Magurská, Zimná, Vihorlatská, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomností

08.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mesto Trenčín - Oznámenie miesta uloženia písomností: Peter Lúdl, Jarková 79, 080 01 Prešov.

Ulice: Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

07.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Čapajevova 10,12 Prešov - zmena stavby pred dokončením".

Ulice: Čapajevova, Nová, Hlavná, Jarková, Vansovej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov: SA&MA s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, COOFES, s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: 105,080 06 Podhradík.

Ulice: Hurbanistov, Hviezdoslavova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

02.03.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov - ZÁMERObchodné centrum Hornbach Prešov.

Ulice: Hlavná, Jarková, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)