Oznamy mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov Mesto Prešov vo vlastníctve mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019

26.06.2019, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu

26.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C -6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, k. ú. Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: medias media s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: MOTOR TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912/ 14, 080 06 Prešov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

26.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Ján Janičko, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

26.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "IBV Ľubovec - Rozšírenie vodovodu a miestné komunikácie".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

25.06.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

24.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu "Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš, Prešov".

Ulice: Jazdecká

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

24.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov", ktorý pozostáva zo stavebných objektov: SO 06- Chodník a SO 07- Odstavné plochy s napojením na miestnu komunikáciu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

24.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "IBV Král'ova Hora - za Židovským cintorínom, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

24.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul. Lomnická- Švábska 39".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

24.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 26.6.2019 (streda) o 8.30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

24.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Ľubomír Guláš, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karol Holub, Tarasa Ševčenka 23, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)