Oznamy mesta Prešov

Stavebné povolenie

23.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Lomnická 14, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Kollárova č. 14, 16, 18, 20, 22, 22A, 33, 33A, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ul. Sázavského nepárne č.d. 1 až 11, párne č.d. 2 až 12, č.d. 12A; ul. Petôfiho č.d. 1 v termíne 11. november 2019 od 07:20 h do 14:30 h.

Ulice: Kollárova, Sázavského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Petófiho úsek od č.d. 20 po č.d. 38, úsek od č.d. 21 po č.d.37, ul. Jabloňová č.d. 8 v termíne 13. november 2019 od 07:10 h do 14:30 h.

Ulice: Petőfiho

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubica Simková naposledy bytom 08001 Prešov, 17. novembra 172.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2898/3 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2842 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.10.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 22.10.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

22.10.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

22.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania: "stavebná úprava bytu č. 56 v bytovom dome na ulici Sabinovská č. 29, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

22.10.2019, Výberové konania
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.10.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

21.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia: "Parkovisko na Ul. A. Prídavku 26 - na zákrute za MŠ, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zaslanie oznámenia o upustení od dražby

21.10.2019, Dražby
Zaslanie oznámenia o upustení od dražby: JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, 010 07 Žilina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.10.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5704 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. 17. Novembra v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: GF BETON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Plzenská 2, 080 01 Prešov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.10.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemok parc. č. KNC 2600/11 o výmere 15,7 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č . 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod časťou celoročnej terasy na Ul. Švábskej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Andrej Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Petiková naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na odstránenie oplotenia

17.10.2019, Oznámenia samosprávy
Výzva na odstránenie oplotenia v lokalite ul. Plzenskej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnost: Andrej Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Petiková naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní

16.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia: "IBV Záhumnie- VN,NN,TS; Obec Brestov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)