Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patrik Viktora Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, WMnet s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 7/B /12347,080 01 Prešov, ASERIO s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, Art EUROPA, s.r.o. v likvidácii Naposledy sídlo/pobyt: 17. novembra 122,080 01 Prešov, DALI CON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DARUK s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Janouškova 5007/14,080 01 Prešov.

Ulice: Volgogradská, Janouškova, 17. novembra, Masarykova, Duchnovičovo námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

11.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: Mirkovce - chodník pozdÍž cesty 111/3438.

Ulice: Nová, Hlavná, Železničiarska, Jesenná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

11.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a sú využívané žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ulice: Duklianska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj pozemku

11.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj pozemku: parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m2, zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Weberova.

Ulice: Weberova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Juraj Feč, naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Katarína Kaščáková naposledy bytom 08001 Prešov, Vihorlatská 17, Katarína Sopková naposledy bytom 08001 Prešov, Sládkovičova 38, Martina Balogová naposledy bytom 080 01 Prešov, Sibírska 7.

Ulice: Nová, Sládkovičova, Ďumbierska, Vihorlatská, Sibírska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

10.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 8429/38, ostatná plocha o výmere 110 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 46/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEO PLAN Prešov s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overeným dňa 24. 7. 2018 pod č. GI 1422118, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 8429/1 o výmere 6342 m2 , ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Nábrežná.

Ulice: Vlada Clementisa, Nábrežná, Nová, Konštantínova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Priščák, Lesnícka 22 080 O5 Prešov.

Ulice: Nová, Lesnícka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

09.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia: " Štadión - Futbal Tatran Aréna dopravné stavby SO 60, SO 61, SO 62, SO 63, SO 67 ".

Ulice: Kollárova, Čapajevova, Jazdecká, Komenského, Kúty, Nová, Sabinovská, Jarková, Kúpeľná, Okružná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Gazdačko naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.10.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Žiadateľ: Vlastník bytu v bytovom dome na ulici Štúrova č. 3 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

08.10.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: D.A.H., s.r.o., Budovateľská 35, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Alžbeta Čapl'ová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Eštočaková naposledy bytom 08001 Prešov, Jarmila Fejová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Začatie stavebného konania

05.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Začatie stavebného konania: OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7,9,11, PREŠOV".

Ulice: Bajkalská, Nová, Ďumbierska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

05.10.2018, Voľby
Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

05.10.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 1666/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Modernizácia a dostavba polikliniky".

Ulice: Volgogradská, Levočská, Čapajevova, Janouškova, Nová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Angelika Balážová naposledy bytom 080 01 Prešov, Jana Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Ladislav Rezsnák naposledy bytom 080 01 Prešov, Jarmila Fejová naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

03.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu prístupu k nehnutel'nostiam vo vlastníctve žiadatel'ov, a to pozemkov vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov lokalita Ul. Budovateľská.

Ulice: Nová, Sabinovská, Budovateľská, Puškinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)