Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby

06.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením: "Rezidencia Nábrežná".

Ulice: Nábrežná, Nová, Konštantínova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Baláž, naposledy bytom 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 22, Martina Piateková, naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 10.

Ulice: Nová, Pavlovičovo námestie, Magurská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Bandy, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x, Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov - 3x, Ing. Peter Kováč, naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592 /1, 080 01 Prešov.

Ulice: Jarková, Karpatská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Zuzana Jackaninová naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 14, Marcela Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Zápotockého 20, Jozef Duda naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 17, Matúš Janovčík naposledy bytom 080 01 Prešov, Lucia Goč Engelsova 10 080 01 Prešov, Andrii Lendel Nábrežná 13 080 01 Prešov.

Ulice: Engelsova, Nábrežná, Nová, Zápotockého, Vihorlatská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

05.06.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych hodnôt a verejnoprospešného účelu spojeného s prezentáciou sochárskych diel na výstavách doma aj v zahraničí, a to nebytových priestorov na l. NP, garáž č. 8 o výmere 21 m2 a garáž č. 9 o výmere 21 m2, nachádzajúcich sa na Ul. Budovatel'skej č. 57, LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou, pre Mgr. art. Jána Zelinku, ArtD., Dubová 11, 080 01 Prešov.

Ulice: Dubová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Mrúz naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov" - S0-05 Spevnené plochy a parkoviská.

Ulice: Tarasa Ševčenka, Nová, Hlavná, Weberova, Čajkovského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-01 Bytový dom, SO-02 Vodovodná a kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy.

Ulice: Tarasa Ševčenka, Nová, Vodná, Hlavná, Jarková, Weberova, Čajkovského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

05.06.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

Ulice: Cemjata

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mestský úrad Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

Ulice: Špitálska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

04.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov. Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov- "Salónik 1." Dátum konania dražby: 29.06.2018.

Ulice: Nová, Budovateľská, Tkáčska, Námestie osloboditeľov, Duchnovičovo námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.06.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci oddelenia investičnej činnosti (odbor strategického rozvoja).

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

01.06.2018, Dražby
Dražobná vyhláška: 11. Júl 2018 o 10.00 hod. Predmet dražby: - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/1 o výmere 2298 m2, zastavané plochy a nádvoria, - PARCELA registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 6186/33 o výmere 1034 m2, zastavané plochy a nádvoria.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

01.06.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9206/4 o výmere 122,5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia parkovacích miest v lokalite ul. Levočskej.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Ulice: Bajkalská, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Katriňák, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2018, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2018.

Ulice: Cemjata, K potoku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Bratislava: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

Ulice: Nová, Radlinského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

30.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Miroslav Jurčenko bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie účastníkom územného konania

30.05.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie účastníkom územného konania: Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Obchodné centrum DIY Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)