Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: René Makula, nar. 1990, bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

03.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Výrobná hala technológie AWJ FVT".

Ulice: Nová, Vodná, Bayerova, Jarková, Štúrova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Olejár naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 01 Prešov, GERA Trade s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov.

Ulice: Októbrová, Obrancov mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

03.10.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku firmy INBOX s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice – Sídlisko Ťahanovce. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 28/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

02.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "INS_Klaster_PO_JUST_03_Transport".

Ulice: Nová, Baštová, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

02.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14, Prešov".

Ulice: Bajkalská, Vlada Clementisa, Nová, Šarišská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

02.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Okružná súp.č. 3912 -prevádzka cukrárne v I.NP".

Ulice: Nová, Hlavná, Jána Hollého, Metodova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.10.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Palárikova č.d. 1, 10; ul. Lesnícka č.d. 52, 54; ul. Kutuzovova nepárne č.d. 7 až 31, párne č.d. 6 až 16; ul. Smetanova nepárne č.d. 45 až 65, č.d. 41, párne č.d. 4 až 18; ul. Pri majáku celá.v termínoch 17. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h, 19. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

Ulice: Kutuzovova, Lesnícka, Palárikova, Smetanova, Pri majáku, Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Čepela Naposledy sídlo/pobyt: , 080 00 Prešov, Rastislav Torma Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

01.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova Bytového domu Dulova Ves".

Ulice: Bajkalská, Nová, 17. novembra, Jarková, Čergovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.10.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 5366 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

01.10.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Holländerova a ul. Ku Kráľovej hore v termíne 16. október 2018 od 07:00 h do 17:30 h.

Ulice: Holländerova, Ku Kráľovej hore, Nová, Hlavná, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

01.10.2018, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.09.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, MVDr. Vladimír Vargečko Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.09.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dominika Dubiaková naposledy bytom 058 01 Poprad, Pavol Kubica naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018

28.09.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

Ulice: Nová, Kamenná, Zimná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018

28.09.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vlastníctve mesta Prešov.

Ulice: Antona Prídavka, Majakovského, Nová, Sabinovská, Slanská, Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

28.09.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Prešov - Kalvária - zriadenie NN smer BTS".

Ulice: Bajkalská, Nová, Pionierska, Zimná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

28.09.2018, Voľby
Oznámenie mesta Prešov o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018.

Ulice: Kollárova, Nová, Hlavná, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9704/3 o výmere 7,60 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania nehnutel'nosti zabratej realizáciou opatrení na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplením stavby ) v lokalite Ul. Kpt. Nálepku v Prešove.

Ulice: Kpt. Nálepku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)