Oznamy mesta Prešov

Informácia o začatí konania

21.05.2018, Výrub drevín / krovia
Začatie správneho konania podl'a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Župčany.

Ulice: Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

17.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov - ul. Okrajová nepárne č.d. 1 až 19, párne č.d. 2 až 18; ul. Kraskova nepárne č.d. 3 až 11. párne č.d. 8 až 14 v termíne 6. jún 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Ulice: Nová, Hlavná, Kraskova, Okrajová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

17.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská nepárne č.d. 1 až 21, párne č.d. 4 až 18 v termínoch 6. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h, 7. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

Ulice: Nová, Hlavná, Solivarská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: TOBA s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: Sekčovská 54, 080 01 Prešov.

Ulice: Sekčovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Špala, naposledy bytom Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Špala, naposledy bytom Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

17.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov - ul. Okrajová nepárne č.d. 1 až 19, párne č.d. 2 až 18; ul. Kraskova nepárne č.d. 3 až 11. párne č.d. 8 až 14 v termíne 6. jún 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Ulice: Nová, Hlavná, Kraskova, Okrajová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

17.05.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská nepárne č.d. 1 až 21, párne č.d. 4 až 18 v termínoch 6. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h, 7. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

Ulice: Nová, Hlavná, Solivarská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: TOBA s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: Sekčovská 54, 080 01 Prešov.

Ulice: Sekčovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

16.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 807/3 o výmere 1 mz, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov a časti pozemku parc.č. KNC 835/0 o výmere 1 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod automatmi na predaj sviečok v lokalite Ul. Krátka a Ul. Vajanského v Prešove.

Ulice: Krátka, Vajanského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

16.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 807/3 o výmere 1 mz, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov a časti pozemku parc.č. KNC 835/0 o výmere 1 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod automatmi na predaj sviečok v lokalite Ul. Krátka a Ul. Vajanského v Prešove.

Ulice: Krátka, Vajanského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer zámeny pozemkov

15.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odstránenia chýb z minulosti a zosúladenia vlastníckych práv s reálnym užívaním pozemkov.

Ulice: Mirka Nešpora, Pod Kalváriou, Nová, Konštantínova, Vansovej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

15.05.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania - na obsadenie miesta: vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov – Nižná Šebastová.

Ulice: Slanská, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

15.05.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania - na obsadenie miesta: vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov – Nižná Šebastová.

Ulice: Slanská, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer zámeny pozemkov

15.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odstránenia chýb z minulosti a zosúladenia vlastníckych práv s reálnym užívaním pozemkov.

Ulice: Mirka Nešpora, Pod Kalváriou, Nová, Konštantínova, Vansovej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

14.05.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov - Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o prerokovaní.

Ulice: Nová, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

14.05.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Predajňa stavebného náradia a baleného materiálu".

Ulice: Bajkalská, Komenského, Kúty, Nová, Vodná, Jarková, Jána Hollého, Kúpeľná, Pod Táborom, Pionierska, Námestie mieru, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

14.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Dial'nica D1 Svinia- Prešov, západ".

Ulice: Dúbravská, Nová, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Štefánikova, Pionierska, Ďumbierska, Námestie mieru, Námestie mládeže

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)