Oznamy mesta Prešov

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti časti pozemku parc. č. KNC 9789/2 o výmere 11 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod predajným stánkom s občerstvením v lokalite Ul. Masarykova v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2861/65, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod obojstranným billboardom o rozmere 5,1 m x 2,4 m v lokalite Ul. Švábska v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 14445/1 o výmere 15m2, ostatná plocha, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod predajným stánkom v lokalite Ul. Justičnej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach. Žiadateľ: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Výrobný areál BHS - Sonthofen (Slovakia)".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Hamarová naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Kozma naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Tkáč naposledy bytom 08001 Prešov, Jiří Brabec naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu

20.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Volgogradská 94 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

19.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS _ FTTH_ PO_ PO_ MASA_ OO_ Šalgovík _nova IBV".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.06.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 101/7 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.06.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta u zamestnávateľa - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

18.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 18.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Doručenie daňového exekučného príkazu

18.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Doručenie daňového exekučného príkazu: Ing. Igor Karpáty, Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov, 01.02.1946.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019, Oznámenia Okresného úradu
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

17.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Peter Varga, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 19.6.2019 (streda) o 9.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WAWE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 080 01Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)