Oznamy mesta Prešov

Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu: nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využívania vstupu z dvornej časti k administratívnej budove a za účelom využívania parkoviska pre imobilných klientov Sociálnej poisťovne.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu: nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu pomoci l'uďom v núdzi, a to nebytových priestorov o výmere 84,62 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v stavbe so súp. č. 2907 na Hlavnej ulici č. 73.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu rekonštrukcie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov na vlastné náklady bez nároku na refundáciu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

16.10.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby "III/3440/III068062Prešov- most cez Sekčov ( Ul. Solivarská).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

15.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Sedlice. Žiadateľ: obec Sedlice, Obecný úrad Sedlice 176, 082 43 Sedlice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

15.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Vyšná Šebastová. Žiadateľ: obec Vyšná Šebastová, Obecný úrad Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

15.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Arpádovi Šivákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

15.10.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 15.10.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

15.10.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 945 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

14.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, z TS 1 Stará Cemjata - č.d. 27, 25, 1058, 1950, 22, 9035, 1061, 1117,1110,1084,21,19,1076,1567,9041,9065,1089,1078,1094,1601,8476, 12574,8034,8358,9028,15,9, 10592,4A, 1101,3,8428,1925,2860,0894, 7379, 2A, 1072, 1, 26, 1126, 155, 14421, 11124/65, 11984, 8283, 1057, 12594; ul. Jelenia č. 9072/3, 10772, 6A; ul. Medvedia č. 9038, 12984 v termfne 30. október 2019 od 07:50 h do 10:40 h.

Ulice: Cemjata

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu

14.10.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: INS_ FTTH_PO_ PO_ MASA _ 00_ Salgovík _nova IBV.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

14.10.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dražobník - Platit' sa oplatf s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618, OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka cfslo: 66827/B - dátum, deň a miesto konania dražby:14.11.2019 o14:00 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WMnet s.r.o., Masarykova 7/B/ 12347,080 01 Prešov, Web-Taxi, s.r.o., Hapákova 2279/11 , 080 06 Ľubotice, strategic perception s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, strategic perception s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, strategic perception s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, Werdant s.r.o., Nám. Slobody 27, 083 01 Sabinov, HOBBY, s.r.o.,Suchomlynská 9, 080 01 Prešov, Drevokomplet, s.r.o.,Jesenná 26, 080 05 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

11.10.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, záhradkárske osady - Malina, Jahoda, Lesanka, Ontário v termíne 28. október 2019 od 08:00 h do 11:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

11.10.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

11.10.2019, Obchodná verejná súťaž
Ponuka prenájmu nebytových priestorov: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú sút'až na prenájom vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznarn vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 20.09.2019".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Milan Špes naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Stanislav naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Bandy naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Butkovičová naposledy bytom 08001 Prešov, Beáta Červeňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Okruhl'anský naposledy bytom 08001 Prešov, František Greš naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Mintaľ naposledy bytom 08001 Prešov, Bc. Miriam Sotáková naposledy bytom 08001 Prešov, Tomáš Makula naposledy by tom 08001 Prešov, Ján Bedaj naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.10.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Angela Slaninová Kozárová, naposledy sídlo/pobyt: ,080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

09.10.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 07. novembra 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)