Oznamy mesta Prešov

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

28.01.2019, Oznámenia samosprávy
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

28.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Bytovo - polyfunkčný objekt'" na pozemkoch KN - C č. 8429/35, 8429/1 a 9566, k. ú. Prešov, pre navrhovateľa IGOLAS, s.r.o ., Sázavského 5, 080 01 Prešov, zast. Ateliérom ASKO B&G, s.r.o., Baštová 45/B, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.01.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Arm. gen. Svobodu č. 6 v termíne 15. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov

25.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov: "Obchodné centrum Fórum Prešov, SO 04.3 Zrušenie vodovodu DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.01.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.01.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky

24.01.2019, Oznámenia samosprávy
Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky: "Povrchová úprava kovov Prešov", ELZIN, spol. s.r.o., Solivarská 1/B , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

24.01.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "EPERIA Prešov ll. etapa".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019

24.01.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Územné rozhodnutie o využití územia

24.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Územné rozhodnutie o využití územia: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29- 49".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

23.01.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3589/27 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

23.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Záhradkárska osada - Prešov, Vydumanec".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

23.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Bardejovská ul.- dopravné pripojenie investície II."

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

23.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jánovi Makulovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Daňový úrad Prešov

21.01.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov: dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, dátum konania dražby: 26.02.2019, Miesto konania dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť - č. dverí 104.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

18.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe

18.01.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe: Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 07.02.2019, Čas konania dražby 11,00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

17.01.2019, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, Dátum a čas konania dražby: 20.02.2019 o 10,30 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

17.01.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: Exekútorský úrad Prešov, súdny exekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková, Slovenská 52, 080 01 Prešov, vyhlasuje dražbu nehnuteľností, ktorá sa bude konať dňa 14.2.2019 o 9:00 hod., v priestoroch Exekútorského úradu Prešov, ul.Slovenská 52.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)