Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o doručení písomnosti

15.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Milanovi Malackaničovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

15.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 14289/16 o výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod predajným stánkom so sortimentom noviny, časopisy, tabakové výrobky a doplnkový tovar v lokalite Ul. Jurkovičova v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

14.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej, líniovej, inžinierskej stavby: "Prešov- Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu

14.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jarmila Fejová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 21.11.2018 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

13.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prosteějovská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

13.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania športových aktivít týkajúci sa: časti stavby bývalej materskej školy Bernolákova 17.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

Ulice: Gápľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

12.11.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Osada Surdok, celá ul. Pri Kostole v termíne 30. november 2018 od 08:00 h do 13:30 h.

Ulice: Surdok, Pri kostole

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zápisnica mestskej volebnej komisie

12.11.2018, Voľby
Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

09.11.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7065 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

09.11.2018, Voľby
Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

09.11.2018, Voľby
Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a o utvorení volebných obvodov a volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

Ulice: Bajkalská, Bikoš, Mukačevská, Šmeralova, Tehelná, Tomášikova, Volgogradská, Átriová, Botanická, Cemjata, Čerešňová, Engelsova, Fučíkova, Gorkého, Horárska, Jabloňová, Kollárova, Levočská, Mojmírova, Nábrežná, Odborárska, Októbrová, Rombauerova, Sázavského, Slávičia, Terchovská, Vydumanec, Agátová, Belianska, Bezručova, Čapajevova, Duklianska, Dúbravská, Fintická, Gaštanová, Haburská, Herlianska, Jahodová, Janouškova, Jarná, Javorinská, Jazdecká, Jánošíkova, Jesenského, Južná, Komenského, Kotrádova, Krížna, Kúty, Kvetná, Lesná, Letná, Limbová, Lipová, Lúčna, Ľubotická, Majakovského, Mičurinova, Mlynská, Mudroňova, Murárska, Narcisová, Nová, Orgovánová, Pažica, Plavárenská, Poľná, Potočná, Ružová, Rybárska, Sabinovská, Severná, Slanská, Slnečná, Stavbárska, Strážnická, Strojnícka, Surdok, Šidlovská, Tatranská, Topoľová, Trnková, Včelárska, Veselá, Vodná, Wolkerova, Záhradnícka, Západná, Železničná, Baštová, Bayerova, Borkut, Budovateľská, Burianova, Dilongova, Dostojevského, Floriánova, Francisciho, Grešova, Hlavná, Hodžova, Hurbanistov, Hviezdna, Hviezdoslavova, Jarková, Jilemnického, Konštantínova, Kováčska, Weberova, Krátka, Kuzmányho, Kúpeľná, Masarykova, Maybaumova, Metodova, Moyzesova, Partizánska, Plzenská, Puškinova, Radlinského, Raymanova, Rumanova, Sládkovičova, Slovenská, Suchomlynská, Svätoplukova, Šafárikova, Šarišská, Škultétyho, Špitálska, Štefánikova, Štúrova, Okružná, Tkáčska, Urbánkova, Vajanského, Vodárenská, Východná, Záborského, Záhradná, Zápotockého, Železničiarska, Banícka, Bencúrova, Bohúňova, Čajkovského, Čipkárska, Chalupkova, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, Kamencová, Košická, Kraskova, Kukučínova, Kutuzovova, Kysucká, Lesnícka, Lidická, Lomnická, Okrajová, Ondavská, Opavská, Palackého, Palárikova, Pekná, Pionierska, Royova, Sadová, Smetanova, Solivarská, Suvorovova, Šípková, Švábska, Tajovského, Urxova, Úzka, Važecká, Zborovská, Zlatobanská, Bažantia, Bernolákova, Bratislavská, Čergovská, Dargovská, Dubová, Ďumbierska, Exnárova, Federátov, Hruny, Jurkovičova, Justičná, Kamenná, Karpatská, Kozmonautov, Magurská, Oravská, Popradská, Smreková, Šoltésovej, Šrobárova, Teriakovská, Vansovej, Višňová, Zemplínska, Zimná, Športová, Veterná, Tichá, Ortáš, Jelenia, Jedľová, Dúhová, Malinová, Líščia, Sokolia, Rusínska, Borovicová, Vlčia, Rybníčky, Holländerova, Bulharská, Bachingerovka, Srnčia, Medvedia, Bendíkova, Broskyňová, Suchoňova, Medová, Petrovianska, Pávia, Družstevná, Turistická, Tarjányiho, Orechová, Holubia, Drozdia, Labutia, Lastovičia, Jastrabia, Orlia, Remscheidská, Horská, Spannerovej, Buková, Hrabová, Brezová, Bociania, Dlhá, Jantárová, Nemčíkova, Skromná, Zajačia, Malkovská, Vihorlatská, Sibírska, Kopaniny, Jazvečia, Šidlovec, Liesková, Gerlachovská, Zabíjaná, Priemyselná, Rastislavova, Gorazdova, Pribinova, Koceľova, Račia, Riečna, Údenárska, Pražská, Sekčovská, Tokajícka, Valkovská, Garbiarska, Irisová, Sadovnícka, Hrnčiarska, Hraničná, Tulipánová, Púpavová, Nevädzová, Šalviová, Astrová, Muškátová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marián Sladkovský, Antona Prídavka 18, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Bc. Jozef Nováček naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Šuťak naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

Ulice: K Surdoku, Surdok

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa