Oznamy mesta Prešov

Stavebné povolenie

04.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-01 Bytový dom, S0-02 Vodovodná a kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy.

Ulice: Tarasa Ševčenka, Nová, Vodná, Weberova, Čajkovského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-05 Spevnené plochy a parkoviská.

Ulice: Tarasa Ševčenka, Nová, Weberova, Čajkovského, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie - zmena stavby pred jej dokončením: "Rezidencia Nábrežná- SO- 01 Bytový dom č.1, SO-02 Bytový dom č.2, SO - 03 Bytový dom č.3 ".

Ulice: Nábrežná, Nová, Konštantínova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby: "PREŠOV LEVOČSKÁ 16, BALKÓN".

Ulice: Levočská, Nová, Baštová, Pavlovičovo námestie

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

04.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu s.č. 4855 na Ul. Tomášikova č. 2-14 v meste Prešov".

Ulice: Tomášikova, Volgogradská, Nová, Jiráskova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Imrich Weber

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

03.07.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Prístavba k budove s.č. 4019 na ul. Pri Toryse č. 4 v meste Prešov".

Ulice: Pri Toryse, Nová, 17. novembra, Ďumbierska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

03.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti - Jozef Duplinský

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

03.07.2018, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OU-PO-OSZP3-2017/017880-04/PG

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomností

02.07.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomností - Peter Lejko

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Rychtárik, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Silvia Jankovičová, naposledy bytom 08001 Prešov, Emília Lej ková naposledy bytom Prešov, Metod Sykora naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 2.

Ulice: Nová, Magurská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov - Úprava ulice Jarkovej - objekty SO 01 Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie".

Ulice: Jarková, Bajkalská, Volgogradská, Komenského, Nová, Strojnícka, Záhradnícka, Hlavná, Metodova, Vodárenská, Pionierska, Zimná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14 Prešov".

Ulice: Vlada Clementisa, Bajkalská, Nová, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

28.06.2018, Dražby
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty o výmere 755 m2, parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty o výmere 184 m2, parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 121 m2, parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o výmere 10 m2, Stavba súp. č. 8978 rodinný dom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

28.06.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

Ulice: Duklianska, Fintická, Jahodová, Južná, Nová, Ružová, Sabinovská, Šidlovská, Baštová, Šafárikova, Vodárenská, Rusínska, Bulharská, Zabíjaná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mikuláš Wintner naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 4834/87, 080 01 Prešov, FIMILA s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 7261/27, 080 01 Prešov, GREENERGY, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 4843/46, 080 01 Prešov, GERA Trade s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov - 2x.

Ulice: Masarykova, Obrancov mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

27.06.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Fintice, lokalita Fisky- Tormáše II", SO 01 -VN prípojka, SO 02- Káblové NN rozvody, SO 03 - Odberné elektrické zariadenie, SO 04 - Verejné osvetlenie, PS 01 - Trafostanica.

Ulice: Bajkalská, Nová, Hlavná, Kúpeľná, Štúrova, Vodárenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

27.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN".

Ulice: Nová, 17. novembra

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.06.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)