Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: W A W E s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

26.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Úprava ulice Jarkovej".

Ulice: Jarková, Bajkalská, Volgogradská, Komenského, Nová, Strojnícka, Záhradnícka, Hlavná, Kováčska, Metodova, Požiarnická, Vodárenská, Pionierska

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

26.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, tak ako sú zapísané v evidencň Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 5076 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra "C" č.2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2245 o výmere 254m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra "C" č. 2246 o výmere 319m2, druh pozemku: záhrady.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.06.2018, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2018.

Ulice: Cemjata, K potoku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Stankovičová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

26.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Patrik Stredňák bytom Prešov, Jozef Serafíín bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: W A W E s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Natália Mitrová, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie

25.06.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a o nastúpení jeho náhradníka.

Ulice: Za Kalváriou, Kvetná, Nová, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

25.06.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov. Dátum opakovanej dražby: 17.07.2018.

Ulice: Horárska, Ružová, Kúpeľná, Slovenská, Námestie legionárov, Pod Kamennou baňou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

25.06.2018, Oznámenia samosprávy
Rozhodnutie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebný objekt: 111-00 Prístupová cesta v km 98,51 D1 vľavo.

Ulice: Metodova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zápisnica

22.06.2018, Oznámenia samosprávy
Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu.

Ulice: Sabinovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

22.06.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 27.6.2018 (streda) o 10.00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mestský úrad Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Daniel Schutz, naposledy bytom Federátov 1, 080 01 Prešov.

Ulice: Federátov

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva

22.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva: Jozef Štíeber, 080 01 Prešov, trvalý pobyt od 26.04.2007 - Prešov.

Ulice: Kpt. Nálepku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

22.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce -Horná osada".

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Janka Zubnárová naposledy bytom 08221 Vel'ký Šariš, Hlavná 279/27, Katarína Buzgová naposledy bytom 08001 Prešov, Marka Čulena 48, Ivana Priščaková naposledy bytom 08001 Prešov, Bohuslav Brendza naposledy bytom 08001 Prešov, Sídlisko duklianskych hrdinov 19, Bibiana Englerová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostějovská 3, Jakub Volovár naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Vaňo naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice: Marka Čulena, Nová, Hlavná, Sídlisko duklianskych hrdinov

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.06.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Hobby Park Sekčov - dopravné napojenie".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Čerešňová, Komenského, Mlynská, Nová, Strojnícka, Záhradnícka, Hlavná, Jarková, Kováčska, Metodova, Slovenská, Vodárenská, Pionierska, Solivarská, Zimná, Námestie mieru, Pribinova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž

20.06.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností - na dobu neurčitú, za účelom dopravného napojenia stavby - Obchodného centra FÓRUM Prešov, ktorá bude so svojím zázemím tvoriť samostatný prevádzkový celok.

Ulice: Hviezdoslavova, Štefánikova, Biskupa Gojdiča, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

19.06.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Vladimír Benk, bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)