Oznamy mesta Prešov

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019, VZN mesta Prešov
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č.... /2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pósobnostl mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019, VZN mesta Prešov
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č... ./2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

14.03.2019, VZN mesta Prešov
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. XX/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

14.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ateliér ASKO B&G s.r.o. Baštová 11977/45B, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 8701/2, 8098/6 v k. ú. Prešov, Levočská ulica.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry

14.03.2019, Voľby
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

14.03.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Výkonný riaditeľ spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti - opakované.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 10, 12, 15, ul Škultétyho č.d. 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 30 v termíne 4. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

14.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Štefan Balog, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní zmeny územného rozhodnutia

14.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní zmeny územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby: Bardejovská ul. - dopravné pripojenie investície II - verejnoprospešná stavba.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

13.03.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNE 1766/5 o výmere 172 m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku v lokalite Ul. Kúty v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

13.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Kendice - Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

13.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Garáž a sklad pri RD na ul. Na Rúrkach liA, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

13.03.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

13.03.2019, Voľby
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019, Voľby
Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019, Voľby
Oznámenie mesta Prešov - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do Európskeho parlamentu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: STAVTRADE ACTIVE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 84, 080 01 Prešov, MAYSTER CENTRUM SK, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

13.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Virágovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

12.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Róbert Bély, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

12.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Záhradkárska osada- Prešov, Vydumanec". SO 01 Elektrická NN prípojka.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)