Oznamy mesta Prešov

Informácia o začatí konania

07.11.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku v správe Hotelovej akadémie, Baštová 3182/32, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 301/2 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anna Mikšíková naposledy bytom 08001 Prešov, L. Novomeského 22, Peter Mruz naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 11.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

06.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Prešov, Požiarnícka 14,16,18 - ustupujúce podlažie, rekonštrukcia výťahových šachiet a výstavba 3 bj".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie povolenia zmeny v užívaní stavby

05.11.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie povolenia zmeny v užívaní stavby: Prešov, Kúpel'na 1, súp.č, 3912 - prevádzka cukrárne.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

05.11.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Nikolas Gavaľ bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

31.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: Prešov-Vranovská-0031KO.

Ulice: Vranovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Grzegorz Piatek, Prešov, Ján Gazdačko, Prešov, Peter Kollár, Prešov, MARFI, s.r.o., Jesenná 1, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu

31.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: INS-FTTH-PO-PO-JUST-03-Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie: odborný referent

31.10.2018, Výberové konania
Výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent /pre úsek školstva - základné umelecké školy/.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marián Slanina, Obrancov mieru 17, Prešov, Pavol Kušnír, 17. novembra 138, Prešov, Jozef Struhala, Čergovská 2, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patrik Viktora Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, MVDr. Vladimir Vargečko Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

29.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Bohušovi Bandymu bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jana Kaminská, Marka Čulena 36, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

Ulice: Exnárova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oboznámenie účastníkov konania podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: SO 01 OC FORUM, SO 03 Príprava územia - stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra- viď SO 01 OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory - vid' SO 01 stavebné konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. miestnosť č.4, 05.12.2018 - 13:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa