Oznamy mesta Prešov

Vyhlásenie výberového konania

16.01.2019, Výberové konania
MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta výkonného riaditeľa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti u zakladateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

15.01.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku a na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Atrios s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o podanom odvolaní- výzva k písomnému vyjadreniu

15.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Šarišska chiža s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 8, 080 01 Prešov, ŠARF, spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Košická 34, 080 01 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

14.01.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 2818/19 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Lucia Šoltisová, naposledy bytom 080 01 Prešov, Mukačevská 12.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.01.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 11.01.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

11.01.2019, Voľby
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie začatia konania o zmene v užívaní stavby

08.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie začatia konania o zmene v užívaní stavby v spojenom kolaudačnom konaní verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania: zmena v užívaní časti priestorov na l. NP bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Mesto Banská Bystrica - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mgr. Pavel Pakoš Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice: Československej armády

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Polčan Naposledy bytom: 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, Ymanzo, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 2563 / 4, 080 06 Prešov, Group Vit&Šku, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Lomnická 10, 080 05 Prešov - 2x, DIFH, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov.

Ulice: Železničná, Jesenná, Lomnická, Šebastovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výberové konanie

04.01.2019, Výberové konania
Výberové konanie na pozíciu - Učiteľ predprimárneho vzdelávania - Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

Ulice: Mukačevská, Nová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu

04.01.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

Ulice: Nová, Vranovská, Baštová, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.01.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti : pozemku parc. č. KNC 2976, záhrady o výmere 308 m2, LV 6492, k. ú. Prešov,lokalita Ul. Jazdecká.

Ulice: Jazdecká

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konaniapre pre líniovú inžiniersku stavbu

04.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ova v Prešove.

Ulice: Gápľová, Nová, Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1- Svetelná križovatka, posun prechodu pre chodcov, v rámci hlavnej stavby ,Obchodné centrum FORUM Prešov, vydaného pod spis. č. SÚ/10850/2018 - Mkzo dňa 27.11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

Ulice: Letná, Nová, Hlavná, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

Ulice: Volgogradská, Levočská, Marka Čulena, Októbrová, Engelsova, Fraňa Kráľa, Nábrežná, Vlada Clementisa, Matice slovenskej, Mukačevská, Jazdecká, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)