Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: TOBA s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: Sekčovská 54, 080 01 Prešov.

Ulice: Sekčovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

16.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 807/3 o výmere 1 mz, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov a časti pozemku parc.č. KNC 835/0 o výmere 1 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod automatmi na predaj sviečok v lokalite Ul. Krátka a Ul. Vajanského v Prešove.

Ulice: Krátka, Vajanského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

16.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 807/3 o výmere 1 mz, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov a časti pozemku parc.č. KNC 835/0 o výmere 1 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod automatmi na predaj sviečok v lokalite Ul. Krátka a Ul. Vajanského v Prešove.

Ulice: Krátka, Vajanského

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer zámeny pozemkov

15.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odstránenia chýb z minulosti a zosúladenia vlastníckych práv s reálnym užívaním pozemkov.

Ulice: Mirka Nešpora, Pod Kalváriou, Nová, Konštantínova, Vansovej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

15.05.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania - na obsadenie miesta: vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov – Nižná Šebastová.

Ulice: Slanská, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

15.05.2018, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania - na obsadenie miesta: vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov – Nižná Šebastová.

Ulice: Slanská, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Ulice: Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer zámeny pozemkov

15.05.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odstránenia chýb z minulosti a zosúladenia vlastníckych práv s reálnym užívaním pozemkov.

Ulice: Mirka Nešpora, Pod Kalváriou, Nová, Konštantínova, Vansovej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

14.05.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov - Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o prerokovaní.

Ulice: Nová, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

14.05.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Predajňa stavebného náradia a baleného materiálu".

Ulice: Bajkalská, Komenského, Kúty, Nová, Vodná, Jarková, Jána Hollého, Kúpeľná, Pod Táborom, Pionierska, Námestie mieru, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

14.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Dial'nica D1 Svinia- Prešov, západ".

Ulice: Dúbravská, Nová, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Štefánikova, Pionierska, Ďumbierska, Námestie mieru, Námestie mládeže

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

14.05.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov - Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o prerokovaní.

Ulice: Nová, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie stavebného povolenia

14.05.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Predajňa stavebného náradia a baleného materiálu".

Ulice: Bajkalská, Komenského, Kúty, Nová, Vodná, Jarková, Jána Hollého, Kúpeľná, Pod Táborom, Pionierska, Námestie mieru, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

14.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Dial'nica D1 Svinia- Prešov, západ".

Ulice: Dúbravská, Nová, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Štefánikova, Pionierska, Ďumbierska, Námestie mieru, Námestie mládeže

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

11.05.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa.

Ulice: Antona Prídavka, Bajkalská, Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Šmeralova, Volgogradská, Cemjata, Za Kalváriou, Duklianska, Haburská, Jánošíkova, Kotrádova, Kúty, Nová, Sabinovská, Severná, Veselá, 17. novembra, Hurbanistov, Hviezdoslavova, Jarková, Kuzmányho, Masarykova, Pod Táborom, Slovenská, Jesenná, Košická, Solivarská, Važecká, Zlatobanská, Arm. gen. Svobodu, Bernolákova, Bratislavská, Šrobárova, Teriakovská, Zemplínska, Zimná, K Starej tehelni, Májové námestie, Račia, Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie - Zámer zámeny

11.05.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie - Zámer zámeny: nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k pozemkom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

11.05.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení vodnej stavby a pozvanie na ústne rokovanie - Kráľova Hora.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

11.05.2018, Oznámenia samosprávy
Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa.

Ulice: Antona Prídavka, Bajkalská, Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Šmeralova, Volgogradská, Cemjata, Za Kalváriou, Duklianska, Haburská, Jánošíkova, Kotrádova, Kúty, Nová, Sabinovská, Severná, Veselá, 17. novembra, Hurbanistov, Hviezdoslavova, Jarková, Kuzmányho, Masarykova, Pod Táborom, Slovenská, Jesenná, Košická, Solivarská, Važecká, Zlatobanská, Arm. gen. Svobodu, Bernolákova, Bratislavská, Šrobárova, Teriakovská, Zemplínska, Zimná, K Starej tehelni, Májové námestie, Račia, Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie - Zámer zámeny

11.05.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie - Zámer zámeny: nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k pozemkom.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)