Oznamy mesta Prešov

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku

07.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom pre Viera-Láska-Nádej, o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov.

Ulice: Mirka Nešpora, Pri hati

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

07.09.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 23 v termíne 27. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Ulice: Nová, Hlavná, Sibírska, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.09.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marcela Kravcová bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Začatie stavebného konania

07.09.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Začatie stavebného konania: " Obnova nákupného centra Centrál ".

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

07.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

Ulice: Vodná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhoobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhoobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prostějovská.

Ulice: Mirka Nešpora, Čapajevova, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnutel'nosti

07.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby" 1/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL".

Ulice: Slovenská, Škultétyho

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnej, zdravotnej a právno-poradenskej pomoci a podpory seniorom - pre Jednotu dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia JDS Prešov, Haburská 9, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová.

Ulice: Haburská, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnosť, a to nebytových priestorov o výmere 42,56 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie Podaj ďalej, Lesná 5432/42, 080 01 Prešov.

Ulice: Lesná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja nehnuteľností

07.09.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu, týkajúci sa pozemkov: - parc. č. KNE 167/15 o výmere 271 m2, ostatná plocha a KNE 167/115, ostatná plocha o výmere 2 485 m2, L V č. 426, k. ú. Lipovce, pre Obec Lipovce, 082 36 Lipovce č. 92.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.09.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov- ul. Sibírska č. 21 v termíne 25. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Ulice: Nová, Sibírska, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.09.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 29 v termíne 26. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Ulice: Nová, Sibírska, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.09.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: UNIREAL s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Jána Kostru 6343 /37, 080 06 Ľubotice.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.09.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ul, Haburská v termíne 21.september 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

Ulice: Haburská, Nová, Baštová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

05.09.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sibírska č. 13, 15 v termíne 24. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Ulice: Nová, Sibírska, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.09.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 ".

Ulice: Nová, Baštová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

04.09.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Vihorlatská č.d. 23 v termíne 21. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Ulice: Nová, Slovenská, Vihorlatská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

04.09.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Potočná č.d. 1, 3, 5, 77, 79, 103; ul. Vodná - párne č.d. 2 až 26, nepárne č.d. 1 až 9 + 3 novostavby; ul. Fintická - nepárne č.d. domov 97 až B3, 75 až 47, č.d. 97A, BSA, párne č.d. 1B až 12, č.d. 14A, 12A, BA, BB, BC v termíne 20. september 201B od 07:10 h do 15:50 h.

Ulice: Fintická, Potočná, Vodná, Nová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.09.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ZATEL, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Weberova 12220, 080 01 Prešov.

Ulice: Weberova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

04.09.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Petrovany- obytný súbor RD "Roveň"- 1.etapa".

Ulice: Mirka Nešpora, Nová, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)