Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4, 05.12.2018 - 12:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

26.10.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Pod Kalváriou č. d. 49, 51, 73, 75, 77, 77A v termíne 21. november 2018 od 07:30 h do 16:30 h.

Ulice: Pod Kalváriou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 3x, Jozef Obcovič naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Július Petik naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Verešpej naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Musil naposledy bytom 08001 Prešov, Pavlovičovo námestie 39, Pavel Jacák naposledy bytom 03101 Liptovský Mikuláš, Belanská 537/64.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 155/1 o výmere 30m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku pred predajňou kvetín v lokalite Ul. Jarkova v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 5528 o výmere 2 m2, ostatná plocha a časti pozemku parc. č. KNC 5537/1 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria oba pozemky zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod nástupným schodišťovým stupňom do objektu z východnej strany a pod plochou oceľového (únikového) schodiska zo západnej strany objektu v lokalite Ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster R0-2".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster PT -3".

Ulice: Kollárova, Nová, Pri ihrisku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou

26.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou: "Rozdelenie bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova 1, Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4 - 05.12.2018 -14:00.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: J.P.Group SK, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 49, 080 01 Prešov, Róbert Rečičár Naposledy sídlo/pobyt: Martina Benku 6437/1, 080 01 Prešov, JUNIK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Medzinárodného Dňa Žien 3, 080 01 Prešov, RALLY RACING SLOVAKIA, družstvo Naposledy sídlo/pobyt: Lipová 1, 080 01 Prešov, Ľubomír Ragulský Naposledy sídlo/pobyt: 81,080 05 Teriakovce, BIZNIS-TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 1, 080 66 Prešov, Peter Balog Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 40, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

25.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Pavlovi Fiedorovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

25.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Záhradkárska osada- Prešov, Vydumanec".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

25.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " súp. č. 2486 na pozemkoch parc.č. KN-C 30911 katastrálne územie Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ingrid Olejárová naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Krajňák naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubica Húsková naposledy bytom 08001 Prešov, Kamila Kopčiková naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 49, Ing. Dušan Pastír naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 5, Pavol Demjanovič naposledy bytom 08221 Vel'ký Šariš, Jarková 333/25, Atila Evelley naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

23.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prístavba šatní a socialnych zariadení k požiarnej zbrojnici". na pozemkoch parc. č. KN-C 224/1, 224/2, k.ú. Mirkovce.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

23.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa