Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Pavla Slepčíková, naposledy bytom 08001 Prešov, Slávka Zimmermannová, naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: menný zoznam adresátov v prílohe dokumentov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Robert Gierlasiňski naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Róbert Staruch naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa neziskovej organizácii Relevant n.o., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov, IČO: 37887483.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14740/3, ostatná plocha o výmere 133m2.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností: na Ul. Kúpeľnej, vchod č. 1, s. č. 3912.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Vlada Clementisa č.16, ul. Volgogradská č. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 v termíne 11. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

Ulice: Volgogradská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť mesta Prešov- ul. Volgogradská č. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 v termíne 12. december 2019 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Volgogradská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností v bytovom dome na Ul. 17. novembra, vchod č. 70, s. č. 3736.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností: nebytového priestoru na Ul. Československej armády.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

25.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "OC Hruška, úprava VN, NN, TS".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

22.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNC 16191/315, orná pôda o výmere 57m2, LV č. 16508, k. ú. Prešov, lokalita Na Rúrkach, Serafíne Tobiášovej, rod. Priščákovej, Ul. Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Harmonogram

22.11.2019, Voľby
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.02.2020 na podmienky mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie primátorky mesta Prešov

22.11.2019, Voľby
Rozhodnutie primátorky mesta Prešov o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v meste Prešov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 29. februára 2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Kolaudačné rozhodnutie

21.11.2019, Oznámenia Okresného úradu
Kolaudačné rozhodnutie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

21.11.2019, Oznámenia samosprávy
Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh rozpočtu mesta Prešov

21.11.2019, Oznámenia samosprávy
Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3074, 3067/3 v k. ú. Nižná Šebastová.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

20.11.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3589/67 v k. ú. Solivar.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

20.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Mariánovi Halmešovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)