Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí stavebného konania

06.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: medias media s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov, MTD SL s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vajanského 47, 080 01 Prešov, YES MILE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 /2, 080 01 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Magdaléna Bobková naposledy bytom 08001 Prešov, Adela Bíleková naposledy bytom 08001 Prešov, Simona Petiková naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

04.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov pre investičnú akciu rekonštrukcie a obnovy kina Scala a letného kina.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNE 1126/1, trvalý trávnatý porast, o výmere 106m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, UL Medvedia s podmienkou doplatku náhrady za užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, plus náklady prevodu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 15430/1, záhrada o výmere 403 m2 , LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

04.06.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to novozameraného pozemku parc. č. KNC 1428/45, ostatná plocha o výmere 6725 m2, odčleneného z parc. č. KNC 1428/2 o výmere 6998 m2, ostatná plocha, L V č. 721, k. ú. Záborské.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

04.06.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov Solivar-IBY na Brehu".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

04.06.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 04.06.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

03.06.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.06.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Slavomír Horský, naposledy bytom 08001 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

31.05.2019, Oznámenia samosprávy
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

31.05.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 7065 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

31.05.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

31.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 9311/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, odčleneného z pozemku parc. č. KNC 9310/534, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 341 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Prostejovská.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2019, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č......../2019

31.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č......../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.05.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: IMAGINE VISION, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov,

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)