Oznamy mesta Prešov

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 01 oe FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama,SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 - Trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory, vydaného pod spis. Č. SÚ/11770/136000/2018 - Tu zo dňa 29. 11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

Ulice: Nová, Hlavná, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

Ulice: Levočská, Marka Čulena, Októbrová, Engelsova, Fraňa Kráľa, Nábrežná, Vlada Clementisa, Matice slovenskej, Volgogradská, Mukačevská, Jazdecká, Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 01 oe FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 - Trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory, vydaného pod spis. Č. SÚ/11770/136000/2018 - Tu zo dňa 29. 11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

Ulice: Nová, Hlavná, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

31.12.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

Ulice: Levočská, Komenského, Nová, Severná, Baštová, Hlavná, Masarykova, Požiarnická, Slovenská, Okružná, Priemyselná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

31.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Ľubomírovi Huľovi, bytom Prešov.

Ulice: Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Červeňák naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/27, Pavol Godla naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bado Maximilián naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bohuslav Brendza naposledy bytom Sídlisko duklianskych hrdinov 19,080 01 Prešov, Marián Sladkovský naposledy bytom 080 01 Prešov, Antona Prídavka 18.

Ulice: Antona Prídavka, Nová, Sídlisko duklianskych hrdinov, Tarasa Ševčenka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om

28.12.2018, Oznámenia samosprávy
Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

Ulice: Kúty

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

28.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Jozefovi Juričkovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

28.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti Jozefovi Juričkovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Jozef Juščák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Jozef Juščák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov - 2x.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.12.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: č. KNE 1493/1, KNE 1493/2, KNE 1493/3 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

21.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Oskarovi Bendíkovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

21.12.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Malý Šariš. Žiadateľ: Obec Malý Šariš, Obecný úrad Malý Šariš 104, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhlásenie výberového konania

21.12.2018, Výberové konania
MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (pre úsek školstva – základné školy) (oddelenie školstva, mládeže a športu).

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ing. Vladimír Dzurja Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Jozef Obcovič Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 080 01 Prešov.

Ulice: Radlinského, Jesenná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

21.12.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov- Prostejovská, UO01407, 2019".

Ulice: Bajkalská, Nová, Masarykova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o zverejnení

21.12.2018, Oznámenia samosprávy
Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o zverejnení.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018

21.12.2018, VZN mesta Prešov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

20.12.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)