Oznamy mesta Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: WELEK s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: .,080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Sebastová - ul. Poľná, ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 28 až 40, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 21 až 39, č.d. 45, 23A v termíne 12. august 2019 od 10:30 h do 13:40 h.

Ulice: Poľná, Gaštanová, Strážnická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Mateja Huľu č.d. 1, 3, 5; ul. Mateja Murgaša úsek od č.d. 1 po č.d. 8, úsek od č.d. 10 po č.d. 16, úsek od č.d. 18 po č.d. 22; ul. Strážnická bytové domy - č. 20, 22, 24, č.d. 43, 14, 14A, 10, 12, 16, 11, 13, 15; ul. Haburská v termíne 12. august 2019 od 07:30 h do 10:40 h.

Ulice: Mateja Huľu, Mateja Murgaša, Strážnická, Haburská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Roman Petrjanoš, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: MMS Transport Slovakia, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Solnobanská / 7,080 05 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

24.07.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, za účelom zosúladenia právneho a užívacieho vzt'ahu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

23.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská č.d. 85, 87; ul. Mičurinova č.d. 1, 2, 3, 4 v termíne 10. august 2019 od 07:00 h do 17:30 h.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Bc. Agáta Steranková, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

23.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 23.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou

23.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: "IBV Záhumnie - V,NN,TS; Obec Brestov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písemností

22.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písemností: Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Pakoš, adresa/ naposledy pobyt: Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

22.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 145 v termíne 10. august 2019 od 06:50 h do 17:30 h.

Ulice: Sabinovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: YES MILE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 / 2, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

22.07.2019, Oznámenia Okresného úradu
Rozhodnutie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu Elnec s.r.o., Jána Botu 5015/5, 080 01 Prešov . Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. E-KN 3380/1, C-KN 9600/1 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov- ulica Jána Botu.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Ateliér ASKO B&G s.r.o., Baštová 11977/45/B, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 8701/2, C-KN 8698/6 v k. ú. Prešov, 080 01 Prešov- Levočská ulica.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

19.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: „ EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov “.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti:

19.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Emil Jusko naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Michaela Mydlárová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 97.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Emil Jusko naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Michaela Mydlárová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 97.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

18.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: "Prešov, Baštova 9 - rodinný dom", súpisné číslo 3149, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 193, kat. územie Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)