Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí územného konania

15.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Úprava plôch ul. Federátov 8- 16,ul. Smreková 8 s prepojením na ul. Višňovú".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Mlynská, Nová, Strojnícka, Záhradnícka, Hlavná, Jarková, Kováčska, Kúpeľná, Železničiarska, Pionierska, Federátov, Smreková, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

15.03.2018, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dražbe

15.03.2018, Dražby
Oznámenie o dražbe: byt č.38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 93101308 CKN a spoluvlastnícky podiel 60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapisaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov.

Ulice: Nová, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov, ul. Bajkalská- zhýbka pod Torysou".

Ulice: Bajkalská, Komenského, Nová, Jarková, Kováčska, Slovenská, Štefánikova, Vodárenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámuenie o vydaní územného rozhodnutia

15.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámuenie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnenístavby: " Štadión- Futbal Tatran Aréna ".

Ulice: Čapajevova, Komenského, Majakovského, Nová, Hlavná, Kúpeľná, Slovenská, Račia, Vodná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

14.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 9546/12 o výmere 174m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom realizácie stavby:" Obchodné centrum" a asanácie stavby" Obchodný dom Tesco Prešov" v lokalite ul. Biskupa Gojdiča.

Ulice: Biskupa Gojdiča

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania

14.03.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred ukončením: "Modernizácia a dostavba polikliniky".

Ulice: Levočská, Čapajevova, Nová, Hlavná, Jarková, Šafárikova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JUDr. Miroslavovi Tkáčovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

14.03.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania: začatie správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: Atrium, n.o., Horárska 13837/61, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. K Starej tehelni č. 8 a č. 9 v termíne 4. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 8 Prešov, ČOM: 0000263928, EIC: 24ZVS0000026005X, K Starej tehelni 9 Prešov, ČOM: 0000265764, EIC: 24ZVS00000269779 v termíne 4. apíl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská, K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

13.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania: "Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská ".

Ulice: Nová, Slanská, Baštová, Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

12.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9518 o výmere 257m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom realizácie stavby: " Obchodné centrum Prešov" v lokalite ui.Štefánikovej.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

09.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: Zlatá Baňa 1 Zlatá Baňa, ČOM: 0000174452, EIC: 24ZVS0000066949R v termíne 27. marec 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Ulice: Mlynská, Nová, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

09.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "Prešov, telekomunikačná stavba sídlisko 2 a 3".

Ulice: Matice slovenskej, Mukačevská, Na Rúrkach, Tehelná, Volgogradská, Československej armády, Levočská, Marka Čulena, Nová, Strojnícka, Jarková, Urbánkova, Obrancov mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Mesto Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav ONOFREJ, rod. Onofrej, nar. 08.06.1975, bytom Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice: Nová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

08.03.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: ,Dial'nica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Ulice: Dúbravská, Hlavná, Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

08.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych hodnôt a verejnoprospešného účelu spojeného s prezentáciou sochárskych diel na výstavách doma aj v zahraničí, a to nebytových priestorov na l. NP, garáž č. 8 o výmere 21 m2 a garáž č. 9 o výmere 21 m2, nachádzajúcich sa na Ul. Budovateľskej č. 57.

Ulice: Dubová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 30 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vytvorenia plochy pre stavebný dvor pri rekonštrukcii meštianskeho domu na Slovenskej ulici č. 48.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 2206/1 o výmere 6m2, vodná plocha, zapísaného na LV č.2065, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľa.

Ulice: Vodná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)