Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu

05.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Komenského, Nová, Strojnícka, Hlavná, Jarková, Jána Hollého, Kováčska, Kúpeľná, Masarykova, Metodova, Slovenská, Štúrova, Pionierska, Ďumbierska, Zimná, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

05.04.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnejsprávy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

05.04.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice: Nová, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

04.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Jazdecká č.d. 5, 7 v termínoch 23. apríl 2018 od 07:50 h do 17:30 h, 24. apríl 2018 od 07:50 h do 17:30 h.

Ulice: Jazdecká, Nová, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.04.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1396/92, ostatná plocha o výmere 200 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 93/2017 zo dňa 21. 12. 2017, vyhotoveným spločnosťou GEODAT REAL, s. r.o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8 o výmere 2 5061 m2, ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Murárska, za účelom výstavby objektu na renováciu a expozíciu historických vozidiel.

Ulice: Vlada Clementisa, Murárska, Nová, Vansovej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.04.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2600/27 o výmere 9m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod stánkom v lokalite Ul. Švábskej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

04.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Prešov - Kalvária - zriadenie NN smer BTS".

Ulice: Mlynská, Nová, Hlavná, Ku Kyslej vode

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.04.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnejsprávy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Gorkého, Letná, Nová, Strojnícka, Hlavná, Hviezdoslavova, Jarková, Kováčska, Kúpeľná, Masarykova, Metodova, Štúrova, Kutuzovova, Pionierska, Zimná, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

04.04.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty, parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty, parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 755 m2 o výmere 129 m2, o výmere 184 m2, o výmere 121 m2, parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o.výmere 10m2, Stavba súp. č. 8978 rodinný dom na parc. č. 1674/321.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

29.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Jesenského párne č.d. 48 až 64, nepárne č.d. 39 až 59, záhradky na ul. Jazdecká a č.d. 5 v termíne 16. april 2018 od 07:30 h do 14:30 h.

Ulice: Jazdecká, Jesenského, Nová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

29.03.2018, Oznámenia samosprávy
Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na pridelenie uvoľneného nájomného bytu č. na ul. K Starej tehelni v Prešove.

Ulice: K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Košice - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin JaníkNaposledy sídlo/pobyt: 00, 080 01 Prešov.

Ulice: Tomášikova, Železničná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

28.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 19A v termíne 16. apríl 2018 od 07:30 h do 15:30 h.

Ulice: Horárska, Nová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

28.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Za Kalváriou, ul. Dúhová v termínoch 16, apríl 2018 od 07:20 h do 17:00 h, 17. apríl 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Ulice: Za Kalváriou, Nová, Dúhová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

28.03.2018, Oznámenia samosprávy
Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov: apríl 2018.

Ulice: Cemjata, K potoku

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

27.03.2018, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe byt č. 6 na 1.p., vo vchode č. 43 v bytovom dome s. č. 4830, ul. Prostějovská, v Prešove.

Ulice: Kúpeľná, Košická

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.03.2018, Oznámenia samosprávy
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č . KNE 3495/5 o výmere 27,9 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov.

Ulice: Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

27.03.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Nájomné byty (60 bytových jednotiek) na Ul. Bajkalská v meste Prešov".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, K Surdoku, Nová, Strojnícka, Surdok, Vodná, Baštová, Hlavná, Jarková, Kúpeľná, Slovenská, Vodárenská, Námestie mieru, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.03.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č . KNE 3495/5 o výmere 27,9 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov.

Ulice: Pod Wilec hôrkou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.03.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Július Petik, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov - 2x.

Ulice: Jarková

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)