Oznamy mesta Prešov

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 19A; ul. Za Kalváriou párne č.d. 2 až 78, nepárne č.d. 1 až 25; ul. Dúhová celá v termíne 25. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Horárska, Za Kalváriou, Nová, Hlavná, Dúhová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Za Kalváriou a ul. Dúhová, Záhradkárska osada Jahoda v termíne 26. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Za Kalváriou, Nová, Dúhová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Za Kalváriou a ul. Dúhová v termíne 27. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Za Kalváriou, Nová, Slovenská, Dúhová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

06.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN".

Ulice: Nová, Jarková, Slovenská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 19A; ul. Za Kalváriou párne č.d. 2 až 32, nepárne č.d. 1 až 25, č.d. 66; ul.Terchovská párne č.d. 2 až 14, č.d. 1, 3, 14A, 148; ul. Dúhová celá; ul. Slávičia celá, v termíne 24. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Ulice: Horárska, Slávičia, Terchovská, Za Kalváriou, Nová, Dúhová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.04.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BRAPA BC s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská /63, 080 01 Prešov, Katarína Buzgová, naposledy sídlo/pobyt: Marka Čulena 48, 080 01 Prešov.

Ulice: Marka Čulena, Budovateľská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

05.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča"

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení inžinierskej stavby

05.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení inžinierskej stavby: "Úprava vnútroblokov ul. 17.novembra 175 - 194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a Požiarnickou".

Ulice: Nová, 17. novembra, Hlavná

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu

05.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "HOBBY PARK SEKČOV- RETAIL 2".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Komenského, Nová, Strojnícka, Záhradnícka, Hlavná, Jarková, Jána Hollého, Metodova, Slovenská, Vodárenská, Pionierska, Zimná, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu

05.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Komenského, Nová, Strojnícka, Hlavná, Jarková, Jána Hollého, Kováčska, Kúpeľná, Masarykova, Metodova, Slovenská, Štúrova, Pionierska, Ďumbierska, Zimná, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

05.04.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnejsprávy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

05.04.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice: Nová, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

04.04.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Jazdecká č.d. 5, 7 v termínoch 23. apríl 2018 od 07:50 h do 17:30 h, 24. apríl 2018 od 07:50 h do 17:30 h.

Ulice: Jazdecká, Nová, Slovenská, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.04.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1396/92, ostatná plocha o výmere 200 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 93/2017 zo dňa 21. 12. 2017, vyhotoveným spločnosťou GEODAT REAL, s. r.o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8 o výmere 2 5061 m2, ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Murárska, za účelom výstavby objektu na renováciu a expozíciu historických vozidiel.

Ulice: Vlada Clementisa, Murárska, Nová, Vansovej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.04.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2600/27 o výmere 9m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod stánkom v lokalite Ul. Švábskej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení stavby

04.04.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Prešov - Kalvária - zriadenie NN smer BTS".

Ulice: Mlynská, Nová, Hlavná, Ku Kyslej vode

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie

04.04.2018, Oznámenia Okresného úradu
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnejsprávy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Ulice: Bajkalská, Volgogradská, Gorkého, Letná, Nová, Strojnícka, Hlavná, Hviezdoslavova, Jarková, Kováčska, Kúpeľná, Masarykova, Metodova, Štúrova, Kutuzovova, Pionierska, Zimná, Námestie mieru

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o opakovanej dražbe

04.04.2018, Dražby
Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to: Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: parc. č. 1674/304 Trvalé trávne porasty, parc. č. 1674/321 Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1674/352 Trvalé trávne porasty, parc. č. 9650/3 Ostatné plochy o výmere 755 m2 o výmere 129 m2, o výmere 184 m2, o výmere 121 m2, parc. č. 9650/7 Ostatné plochy o.výmere 10m2, Stavba súp. č. 8978 rodinný dom na parc. č. 1674/321.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

29.03.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Jesenského párne č.d. 48 až 64, nepárne č.d. 39 až 59, záhradky na ul. Jazdecká a č.d. 5 v termíne 16. april 2018 od 07:30 h do 14:30 h.

Ulice: Jazdecká, Jesenského, Nová, Račia

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

29.03.2018, Oznámenia samosprávy
Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na pridelenie uvoľneného nájomného bytu č. na ul. K Starej tehelni v Prešove.

Ulice: K Starej tehelni

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)