Oznamy mesta Prešov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.03.2019, Výberové konania
Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie funkcie riaditeľa/ky • Materskej školy Mukačevská 27, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

05.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Vlastimilovi Vargovi bytom Prešov, Jánovi Gecimu bytom Prešov, Elene Godlovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

05.03.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby: " Parkovacie plochy pri VSA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.03.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karin Prešov, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 79, 080 01 Prešov, JLF, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jelšová 24, 080 05 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

04.03.2019, Dražby
Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 09.04.2019, Miesto konania dražby: Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť- č. dverí 104, Čas konania dražby: 10:00 hod.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

01.03.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 15416/1 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 44m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová, za účelom vytvorenia 4 parkovacích miest.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu uloženia stojanov na zdieľané bicykle v rámci sociálno-komunitného projektu Bicykel za dobré skutky so zretel'om na verejnoprospešný účel.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

28.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Némethovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

28.02.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.02.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 11 m2,ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová za účelom vytvorenia 1 parkovacieho miesta.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

27.02.2019, Oznámenia samosprávy
Východoslovenská distribučná , a.s. - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

27.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Renáte Čapl'ovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

27.02.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

27.02.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 16200/17 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

26.02.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: "Futbal Tatran aréna Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

26.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "PrešovSolivar - prekládka TS Šport, úprava VN a NN".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Výzva na prevzatie písomnosti

25.02.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Výzva na prevzatie písomnosti: Milan Medzanský, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí územného konania

25.02.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)