Oznamy mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

30.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zrušenie - upustenie od vykonania dražby

30.05.2019, Dražby
Zrušenie - upustenie od vykonania dražby: Pôvodný dátum a čas vykonania dražby: 30.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov

29.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

29.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

29.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 9310/242, o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Bajkalská v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 2588, o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Mlynská v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 9593/18, o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Tehelná v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

29.05.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Miroslav Biroš, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

29.05.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Štefan Vaľko, Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania

29.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: Obnova bytového domu Švábska Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

29.05.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská - č.d. 45A, 45, 49, 50, 56, 58, 60, 62, 64, ul. Palackého úsek od č. 1 po č.d. 9, ul. Opavská úsek od č.d. 1 po č.d. 8 v termíne 14. jún 2019 od 06:50 h do 15:30 h.

Ulice: Solivarská, Palackého, Opavská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

29.05.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská č.d. 55, 55A, 61, 63, 222, ul. Bohúňova úsek od č.d. 1 po č.d. Č. 8, č.d. 10, 11, 12, 14. v termíne 14. jún 2019 od 07:00 h do 15:30 h.

Ulice: Bohúňova

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov

29.05.2019, VZN mesta Prešov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie vydania stavebného povolenia

29.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie vydania stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: Prešov - Solivar - Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete.

Ulice: Gápľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov k 20.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

28.05.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: " Cemjata- Bzenov- kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky ".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

28.05.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 28.05.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.05.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)