Oznamy mesta Prešov

Rozhodnutie

17.07.2019, Oznámenia samosprávy
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, na stavebnom objekte: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

17.07.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 145 v termíne 3. august 2019 od 06:50 h do 17:30 h.

Ulice: Sabinovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

17.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Tiborovi Tulejovi bytom Prešov, Terézii Tulejovej bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

16.07.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

16.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

15.07.2019, Oznámenia samosprávy
Oznámenie mesta Prešov: Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Vyhláška

15.07.2019, Oznámenia samosprávy
Okresný súd Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi - Ján SEDLÁK, rod. Sedlák, nar.03.09.1913.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Dražobná vyhláška

15.07.2019, Dražby
Dražobná vyhláška: dňa 22.08.2019 o 09.00 hod sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 223, 96001 Zvolen sa bude konať dražba nehnuteľnosti.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

12.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu ROKO, s.r.o., Strojnícka 2093/18, 080 06 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 12 v k. ú. Prešov, Hlavná 119 (Jarková ), 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ELTA PREŠOV, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Októbrova 47, 080 01 Prešov, ELTA PREŠOV, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Októbrova 47, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Martina Kalejová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Ľubomír Bortňák naposledy bytom 08005 Prešov, Švábska 35.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

11.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

10.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu Gaton centrum, s.r.o., Kúpeľná 14164/3, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.07.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Robert Gierlasiňski, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

10.07.2019, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín vo verejnej zeleni mesta Prešov, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov.Žiadateľ: SPRAVBYTKOMFORT a.s. v zastúpení ČEZ SERVIS s.r.o., Volgogradská 88, 08001 Prešov, IČO: 31706053.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

09.07.2019, Výberové konania
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila zariadenia školského stravovania.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

09.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Prešov, Tarasa Ševčenka 3941/40 - rekonštrukcia bytu + vstavba".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie

09.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obnova bytového domu Námestie 1. mája č. 1 - 5".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

09.07.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Švábska 41 Prešov".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)