Oznamy mesta Prešov

Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018, Oznámenia Okresného úradu
Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti

22.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia: "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká - Prešov".

Ulice: Mukačevská, Vlada Clementisa, Volgogradská, Engelsova, Fraňa Kráľa, Levočská, Marka Čulena, Nábrežná, Októbrová, Jazdecká, Matice slovenskej

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

22.10.2018, Oznámenia Stavebného úradu
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

Ulice: Biskupa Gojdiča

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

22.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68Prešov odbočka Škultétyho- ZVL" týkajúci sa pozemkov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018, Oznámenia samosprávy
Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

19.10.2018, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - cintorín na ul. Krátka v termíne 6. november 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Ulice: Krátka

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Božena Makulová naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

19.10.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 6992 v k. ú. Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Grzegorz Piatek naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Peter Olejár naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 01 Prešov, Gass BP, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018, Oznámenia samosprávy
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jana Bandiová naposledy bytom 08001 Prešov, Miroslav Zahuranec naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer predaja

17.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania športových aktivít.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 1143/31, orná pôda o výmere 17m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15445/2, záhrady o výmere 17 m2 , bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, Ul. Srnčia.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemkov: ·parc. č. KNC 625716 o výmere 44m2 ttp, ktorá vznikla z parcely KNE 3123/3, ·parc. č. KNC 6257/8 o výmere 42m2 , záhrada, ktorá vznikla z parcely KNC 6257/5, parc. č KNC 9502/13 o výmere 15 m2, ttp, ktorá vznikla z parcely KNE 3124/1 v zmysle GP č. 43/2015 zo dňa 04.05.2015 vypracovaným MMERA, s. r. o, LV 6492, k. ú. Prešov,lokalita Pod Wilec hôrkou.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

17.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9204/15 o výmere 8m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania distribučnej transformačnej stanice DTS v lokalite Ul. Námestie Kráľovnej pokoja v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Informácia o začatí konania

16.10.2018, Výrub drevín / krovia
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: č. KNC 2274/6 v k. ú. Solivar

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Pozvánka

16.10.2018, Voľby
Pozvánka - prvé zasadnutie orskovej volebnej komisie v meste Prešov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.10.2018, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Lipták

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Verejná vyhláška

16.10.2018, Oznámenia samosprávy
Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

16.10.2018, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa