Oznamy mesta Prešov

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5769/7 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Protifašistických bojovníkov v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5537/4 o výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5706 o výmere 22m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. 17. novembra v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5703 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na Ul. 17. novembra v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019, Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 2600/11 o výmere 13,5 m2, ostatná plocha , zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod časťou celoročnej terasy na Ul. Švábskej v Prešove.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

19.11.2019, Dražby
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe. - 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

19.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová- ul. Vranovská č.d. 1, 1A, 32, 34, 34A, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 71, 77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 85, 12; celá ul. Topoľová; ul. Pažica č.d. 47 v termíne 6. december 2019 od 07:20 h do 15:40 h.

Ulice: Vranovská, Topoľová

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

19.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Pr~šov, Solivar- ul. Pod Hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26; celá ul. Uzka, celá ul. Na brehu, ul. Suvorovova úsek od č.d. 11 po č.d. 17, úsek od č.d. 38 po č.d. 44 v termíne 5. december 2019 od 07:00 h do 09:00 h. časť mesta Prešov, Solivar - ul. Gapľová č.d. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ul. Ondavská č.d. 32, 32A, 34, 34A; ul. Zborovská celá v termíne 5. december 2019 od 07:20 h do 15:30 h.

Ulice: Pod Hrádkom, Úzka, Na brehu, Suvorovova, Gápľová, Ondavská, Zborovská

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 Ol Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej, Ďumbierska 12, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Zuzana Klégrová naposledy bytom 080 01 Prešov, Radoslav Jašš naposledy bytom 080 01 Prešov, Stanislav Hubertová naposledy bytom 080 01 Prešov, Kamila Hubertová naposledy bytom 080 01 Prešov, Peter Harenčár naposledy bytom 080 01 Prešov, Renáta Fialková naposledy bytom 080 01 Prešov, Jozef Fialka naposledy bytom 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

19.11.2019, Oznámenia samosprávy
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni k 19.11.2019, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 19.11.2019.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

19.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: "Zväčšenie dverného otvoru v panelovom dome" - byt č. 53, (7. poschodie), bytový dom Ul. Sibírska vchod č. 8, súpisné č. 7087.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Návrh Plánu kontrolnej činnosti

18.11.2019, Oznámenia samosprávy
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1 polrok 2020.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BURAN company s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Československej armády 4692 l 25, 080 01 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Branislav Kuchár naposledy bytom 08001 Prešov, Pavla Slepčíková naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Hura naposledy bytom 08001 Prešov, Radko Karchňák naposledy bytom 08001 Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Oznámenie o doručení písomnosti

18.11.2019, Doručenie / uloženie písomnosti
Oznámenie o doručení písomnosti: Milanovi Vavrovi bytom Prešov.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

15.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - „SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“: SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy - II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor-II. etapa; SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník – II. etapa“.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Stavebné povolenie

15.11.2019, Oznámenia Stavebného úradu
Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - SO 01 - Obchodno zábavné centrum hlavný objekt - II. etapa, SO 02 - Príprava územia - II. etapa, SO 04 - Areálový vodovod - II. etapa, SO 05 - Areálová kanalizácia - II. etapa, SO 07 - STL areálový rozvod plynu - II. etapa, SO 09 - Areálové osvetlenie - II. etapa, SO 11 - Sadové úpravy - II. etapa, SO 16 - Ochrana vedenia PTZ ORANGE.

Ulice:

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Prerušenie distribúcie elektriny

15.11.2019, Distribúcia elektriny - prerušenie
Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Gapľova, ul. Banícka, ul. Čipkárska, ul. Zborovská, ul. Pod Debrami, ul. Pod Turňou; ul. Padlých hrdinov č.d. 1, 1A, 3, 2, 4, 6, 6A; ul. Soľnobanská č.d. 8, 10; ul. Lidická č.d. 1, 2, 2A, 3, 4, 6; ul. Ondavská 32, 32A, 34, 34A; ul. T okajícka č.d. 2 v termíne 4. december 2019 od 07:20 h do 15:30 h.

Ulice: Gápľová, Banícka, Čipkárska, Zborovská, Pod Debrami, Pod Turňou

Sťiahnúť súbor    Otvoriť v novom okne


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)