Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. K Starej tehelni č. 6, 7. v termíne 6. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

19.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
V;3š list čísla/zo dňa: 
Naše čísla: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
3/128619/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/16.03.2018 
3/128619/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. K Starej tehelni č. 6, 7. 
v termíne 
6. aprn 
2018 od 07:30 h do 16:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní 
občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.si< 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-5516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločno>ťi• <apisan;i o Obchodnom 
'"~"tri Ok<esneho sudu KoSice 
l, oddiel sa. vlolk~ 1411/V 
i( O-36 599 3611 Ol( 20220829'17 
IČ OPK-SK2022082997 
l:l•nkové spojen'" Citibank Europe plc. 
poOoCka ,,n,aničnej banky, 
č_ ú: 200848010818130 
IB/IN SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
tliC: CIT l SK Bil. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)