Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Solivar - Solivarská ulica - úprava NN siete".

Oznámenie o začatí stavebného konania

15.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/4056/2018-Su V Prešove dňa: 13.03.2018 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Solivar -Solivarská ulica -úprava NN siete" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 07.03.2018 žiadateľom-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Solivar -Solivarská ulica -
úprava NN siete". 
Stavebný úrad v súlade s § 
61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného 
povolenia (s 
veľkým počtom účastníkov konania): "Solivar-Solivarská ulica-úprava NN 
siete", na pozemkoch parc. 
č. KN-C 24/1, KN-C 24/15, KN-C 24/11, KN-C 24112, K.N-C 
24/13, KN-C 3179, K.N-C 3269/4, KN-C 3180, KN-C 3181/4, KN-C 287, KN-C 3209, KN-C 
3296/5 v katastrálnom území Solivar, verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 11.04. 2018 o 10.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom 
úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, 
v zasadacej miestnosti 
na l. poschodí, miestnost' č. 217 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby 
je možné 
nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, 
Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade 
§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
2 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné 
stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada 
na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvo stupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný 
úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
.. ,--, T 
Úradný záznam: 
't: f 
__ "-:.v~', 
........ . 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Solivar -
Solivarská ulica -úprava NN 
siete", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
-· .. · ~-
' . . . . 
'''''''''''''''''"''''''''"''""''~···•·••;,,,,,,..;_,···;:>, 
>~?iatká a pdäpi~ ' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Solivar -
Solivarská ulica-úprava NN 
siete", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa ................................................... .. 
,, . -\·/ 
...................... ,,,,;; ......................... : .. l .. " 
f 
umiestnenie stavby: -
.EGENDA 
----navrhované káblové VN vedenie v novej trase (v zemil 
· -· -····--navrhované káblové VN vedenie v existujúcej trase (v z emil 
-navrhované káblové NN vedenie v novej trase (v zemil 
-navrhované káblové NN vedenie v existujúcej trase (v ze mil 
.--~l 
D ~-_2i -nová transformačná stanica VN/NN 
(.0· -NN káblové vedenie určené na zrušenie 
l l v l 
~AMRAZOVA OBLAST 1-1 <VN>, STREDNA <NN) 
y l 
ZNECISTENIE OBLASTI : MALE -Z l. 
l l l 
OCHR~A PRED URAZOM ELEKTRlCKYM PRUOOM: 
8
·::7p::cy ;,l!!.)~-~-~· l;. (;O hí"G;:"'I·'! é• \{0: ("-1 i;l ·,::-~,1 sn!; 'l? s-lp E·,·l i::
1
l"'-,~-··,,: 
---t-,J ._, ~t-~liHI\::. .. cJ\ .. 1. v t. _.!..,. ;vv.!...-~ ,.,. ~ v:JVv 1 
-ochrana pred priamym dotykom -umiestnením mimo dosahu 
-ochrana pred nepriamym dotykom -uzemnením 
-samočinné odpojenie napájania 
-dvojitá alebo zosilnená izolácia 
Mapové podklady : lnfqrmačný systém katastra nehnutelností 
l 
! 
l 
l 
Celková situácia M 'j:·jQQOO 
~'--·\ 
..Ll~~-
. kt . '::J7d ' k.. VRIS 
-pro Je o vana rozvo na s nn a 
-
pro jektovanó rozvodná skriňa SR 
~-, -jestvujúca rozvodná skriňa SR 
-NN káblová spo jk a 
~, -VN káblová spojka 
© Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
zp
0
ľ6~~~:~ In . Vladislav Plocor . SNJA 
VEDÚCI PROJEKTU 
' l 
. l 
. : 
PROJEKTANT 
Člen innogy 
VEDU Cl ÚTV!IRU 
STAVEBNÍK 
V· chodoslovenská distribučná a.s. ' 
MIEsTo sTAVBY Prešov 
STUP EH 
DSP 
ČÍSLO 
IP-9992 
ČÍSLO VÝKRESU 
ZP KAlKY 
DÁTUM 
02/2018 
fORMÁT 
4XA4 
ll 
i· 
MIERKA 
!, 
1: 1 000 
ť 
NÍIZOV STAVBY • , 
Solivar .. Solivarská uhca-uprava NN siete 
NÁzov vÝKREsu SitlJ;icia 
©Východoslovenská d:stribttčná, a.s., di",íz!a Enerkos, odbor Proje!dy, Mlynská 3\, 042 91 Košice tel.• •42110)55/610 2964 www.vsds.sl< projekty@vsds,sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)