Oznámenie mesta Prešov: „Prístavba výrobnej haly spoločnosti Eco-pack a.s., II.,III. Etapa“.

Oznámenie mesta Prešov

12.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 
  
ODaŽP-96150/2018             MVDr. Tibor Bindas                      10.4.2018                
       051/3100210                    
             
tibor.bindas@presov.sk 
 
  
  
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb,
 
oddelenie dopravy a životného prostredia oznamuje verejnosti, že v 
zmysle zákona 
þ=]R
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYMH]YHUHMQHQpR]QiPHQLHQDYUKRYDWHĐDEco-pack, a.s., 
%XGRYDWHĐVNi 
, 080 01 Prešov: "PrtVWDYED YêUREQHM KDO\ VSRORþQRVWL (FR
-pack a.s., 
II.,III. Etapa".
 
Uvedený dokument 
je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: 
 
 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pristavba-vyrobnej-haly-spolocnosti-eco-pack-ii-iii-
etapa 
 
 
Uvedený dokument je dostupný v
 
úradných hodinách 
 10 pracovných dní, na Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov 
- odbor dopravy a životného prostredia. 
 
  
9HUHMQRVĢP{åHGRUXþLĢVYRMHStVRPQpVWDQRYLVNR
 k tomuto dokumentu Okresnému úradu 
Prešov,
 odboru starostlivosti o
 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia 
v
 
SUDFRYQêFKGĖRFKna Námestie mieru 3, 081 92 Prešov alebo 
na webovom sídle ministerstva 
do 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho 
GRUXþHQt
Stanovisko zašlite aj na e-mail: Zuzana.Michniewiczova@minv.sk 
 
 
 
 
 
    
                        
S pozdravom 
                                    
     Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                    
      
dopravy a životného prostredia 
 
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)