Oznámenie o začatí stavebného konania: pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

Oznámenie o začatí stavebného konania

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        11. 02. 2Tj 
----------
MESTO PREŠOV vyvesené dna 
stavebný úrad 
?.v n. dňa---------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/2337/2019-Su V Prešove dňa: 08.02.2019 
Vybavuje: Mgr. 
Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Prešov-Solivar-Gápl'ová ulica -úprava TS, VN a NN siete" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 14.01.2019 žiadateľom-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov -Solivar -
Gápľová ulica -úprava TS, VN a NN siete". 
Stavebný úrad v súlade s § 
61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného 
povolenia (s 
veľkým počtom účastníkov konania): "Prešov -Solivar -Gápl'ová ulica -
úprava TS, VN a NN siete", na pozemkoch parc. č., KN-C 2274/1, KN-C 3267/4, KN-C 
3267/5, KN-C 3267/3, KN-C 
325311, KN-C 3253/6, KN-C 2043, KN-C 3546/1, KN-C 
3546/62, KN-C 3269/11, KN-C 3269/8, KN-C 1876/3, 
KN-C 1876/1, KN-C 3269/2, KN-C 
3269/1, KN-C 3232/3, KN-C 1888, KN-C 3269/6, KN-C 1998, KN-C 1886, KN-C 3233, KN
E 1-922, KN-E 1-971/1, KN-E 
1-40211, KN-E 2311 k.ú. Solivar., verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 11.03.2019 o 09.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, 
v 
zasadacej miestnosti na l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je možné 
nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, 
Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 
05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade 
§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadrit' k 
jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
2 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné 
stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada 
na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný 
úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená 
na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení 
jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci 
pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
MESTO PRIEŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
-1!i-
Ing. Joz Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov -
Solivar-Gápl'ová ulica-úprava TS, VN a NN siete", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov -
Solivar-Gápl'ová ulica -úprava TS, VN a NN siete", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
............................................................ 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)