Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia: ,,Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš- Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba".

Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia

12.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73 
Císlo: SU/2479/12895/2019 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
080 O l Prešov 
V Prešove dňa: 08.02.2019 
Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia. 
Dňa 9.5.2016 pod číslom B/5928/2016-Lr 
bolo Mestom Prešov vydané pre Obec 
Malý Šariš rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorým umiestnil stavbu ,,Obytný súbor, bývalé 
hospodárske dvory Malý Šariš-Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná 
stavba" (líniová 
stavba). 
Pri vyhotovení tohto rozhodnutia došlo k chybe v písaní, o ktorej Vás týmto 
vyrozumievame v zmysle §47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok). 
Pri jeho vyhotovení bola chýba v písaní vo výroku rozhodnutia Obec Malý Šariš, 
príslušn)· stavebný úrad ..... 
Správne znenie po oprave znie takto: 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad podľa §119 ods. 3 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení jeho noviel príslušný 
vykonať konanie a vydať rozhodnutie na základe určenia Krajským stavebným úradom 
v Prešove vydaným 
pod č. 1122003113314-0021 SP zo dňa 26.11.2003 posúdil predložen.Ý 
návrh 
podľa§ 35 a nasledujúcich stavebného zákona. 
Ďalej pri vyhotovení tohto rozhodnutia došlo k chybe v písaní na strane č. ll tohto 
rozhodnutia 
-,,toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l) stavebného zákona dva roky 
odo 
dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť ...... " 
Správne znenie po oprave znie takto: 
"toto rozhodnutie platí v zmysle§ 40 ods. l) stavebného zákona tri roky odo diia, 
kedy nadobudlo 
právoplatnosť ..... Ostatné náležitosti rozhodnutia č. B/5928/2016-L zo dúa 9.5.2016 ostávajú 
nezmenené. 
Táto písomnosť "Oprava chýba vo vyhotovení rozhodnutia" vydanom pod číslom 
B/5928/2016-Lr zo dňa 9.5.2016 bude oznámená a doručená účastníkom konania 
verejnou vyhláškou. 
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že písomnosť "Oprava chyby vo 
vyhotovení 
rozhodnutia" č B/5928/2016 -Lr zo dňa 9.5.2016 bude vyvesená v súlade 
; '·: 
s ustanovením § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov, obce Malý Šariš a úradnej elektronickej tabuli mesta Prešov. V obci Malý 
Šariš iným spôsobom v mieste obvyklým. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tejto písomnosti. 
Do lehoty 
sa nezapočítava, v súlade s § 27 ods. 2) zákona o správnom konaní, deň 
keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným 
dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
. \ol 
~~~o 
I~'g:-.Jn~ef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Mesto Prešov, stavebný úrad žiada obec Malý Šariš, aby predmetnú verejnú 
vyhlášku vyvesila na úradnej tabuli obce Malý Šariš a iným spôsobom v mieste 
obvyklým po 
dobu 15 dní, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k jej 
vyveseniu. 
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiada Mesto Prešov, stavebný úrad túto 
vyhlášku 
zaslať späť na Mesto Prešov, stavebný úrad s vyznačením dátumu jej 
vyvesenia a zvesenia. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
dátum vyvesenia: . dátum zvesenia: 
odtlačok pečiatky. podpis: odtlačok pečiatky, podpis: 
\/ 
Na vedomie: 
Obec Malý Šariš, IČO 00327441, Malý Šariš, súp. č. 104, 080 Ol Malý Šariš 
Okresný úrad, odbor CD 
aPK, Nám. Mieru 2, 080 Ol Pršov 
Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 Ol Prešov 
Okresné riaditeľstvo H a ZZ Prešov, Požiarncká l, 080 O l Prešov 
Slovenský pozemkový fond, Keratsinské nám. l, 08001 Prešov 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)