Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Základnú školu Československej armády. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 8158/6, 8161 v k. ú. Prešov.

13.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)