Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby: "Prešov - Sídlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 15 na 8. NP".

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

13.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        vyvesené dňa-.!.1.:;3~...!0~2.~20~·3 ___ _ 
v ~vcaen. dň 
MESTO PRESOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/11602/2018-Fa v Prešove dňa: 1.02.2019 
Vec 
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby-žiadateľ Patrik Pavel, Tuhrina č. 101, 082 07 Tuhrina 
Rozhodnutie 
NEREJNÁ VYHLÁŠKA/ 
Mesto 
Prešov príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov preskúmal 
podľa § 62 stavebného zákona podanú žiadosť žiadateľa 
/stavebníka/ -Patrika Pavela, Tuhrina 101, 082 07 Tuhrina zo dňa 17.07.2018, o vydanie 
rozhodnutia o zmene v užívaní stavby -zmena spôsobu vykurovania a dodávky TÚV pod 
označením: "Prešov -Sídlisko Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla 
v byte 
č. 15 na 8. NP", v byte č. 15,7. Poschodie /8.NP/ v bytovom dome súpisné č. 6563 na 
Ul. Šrobárovej vchod č. 3, Prešov, na parcele č. 14399, k. ú. Prešov a podľa § 85 ods. 2 
stavebného zákona 
povoľuje 
zmenu v užívaní 
stavby, ktorá pozostáva: z odpojenia od centrálneho zdroja tepla 
a dodávky TÚV a napojenie na vlastný zdroj tepla a dodávku TÚV v byte č. 15 na 7. poschodí 
/8. 
NP/ v bytovom dome súpisné číslo 6563, Ul. Šrobárova vchod č. č. 3, Prešov, na parcele 
č.l4399, katastrálne územie Prešov. 
Pre zmenu v užívaní stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou /07/2018/ 
overenou stavebným úradom v stavebnom konaní. 
2. Pri stavebných prácach sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona, bezpečnostné predpisy, príslušné 
technické normy a návody výrobcu stavebných 
výrobkov na spôsob ich použitia. 
3. Zmenu v užívaní stavby treba 
ukončiť do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác 
na vlastné náklady. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
5. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 
vykonávanie prác podľa § 44 ods. l stavebného zákona. 
6. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
7. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
8. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
9. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa§ 43g stavebného zákona. 
l 
O. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 
66 ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
13. Stavebník je povinný stavebné práce realizovať mimo vykurovacieho obdobia. 
14. Vlastník bytu, resp. konečný spotrebiteľ je povinný pred začatím stavebných prác skončiť 
odber tepla podľa zákona Č. 657/2004 Z.z. § 20 ods. l buď na základe zákona alebo 
dohodou. 
15. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať nočný kľud, neznečisťovať 
spoločné priestory, atď. a zároveň vlastníci bytov bytového domu nesmú byť stavebnou 
činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažovaný a zároveň ani neprimerane 
obmedzovaný v užívaní bytov a nebytových priestorov. 
16. Stavebník je povinný pri realizácii stavebných prác dodržať opatrenie -podmienka 
v bode 
al, určená v stanovisku Mesta Prešov odboru dopravy a ŽP pod č. OD a ŽP/ 
10533/2/2018/STu zo dňa 18.07.2018-prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín 
z plynového 
kondenzačného kotla bude pomocou koncentrickej komínovej sady D60/100 
vyvedený v zmysle platnej min. l ,O m nad strechu objektu. 
17. Stavebník je povinný zrealizovať zmenu jestvujúcej projektovej dokumentácie 
hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy bytového domu Prešov, Šrobárova 
č. 1-
3 /bez bytu stavebníka/. 
18. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov o 
odpadoch. 
19. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa§ 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
20. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny 
poriadok"). 
Zmena v užívaní stavby sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré 
na podaný písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 
Stavebník je povinný ku kolaudácií ohlásenej zmeny užívania stavby doložiť atesty a 
certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe a súhlas na užívanie 
malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia -opatrenie -podmienka určená v bode b/ stanoviska 
Mesta Prešov odboru dopravy a ŽP pod 
č. OD a ŽP/10533/2/2018/STu zo dňa 18.07.2018. 
v predmetnej veci. 
Rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky zo 
strany 
účastníkov konania. 
Odôvodnenie. 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
o zmene v užívaní stavby 
podľa § 62 stavebného zákona. Pretože stavebnému úradu boli 
dobre známe pomery 
na stavenisku a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, upustil od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania 
podľa§ 61 ods. 2 
stavebného zákona. Dokumentácia stavby 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
podľa§ 47 stavebného zákona. Stavebný úrad zistil, že zmena v užívaní stavby nebude 
ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani 
životné prostredie. 
Na základe tohto zistenia bolo stavebníkovi podľa § 85 ods. 2 stavebného 
zákona vydané rozhodnutie o zmene v užívaní stavby. 
Námietky 
účastníkov konania k predmetnej veci neboli vznesené. Opatrenia dotknutých 
orgánov sú zahrnuté v podmienkovej 
časti rozhodnutia. 
Stavebník v dokladovej 
časti žiadosti doložil: kópiu zápisnice zo schôdze vlastníkov 
bytového domu Šrobárova 1,2,3, Prešov /konanej 
dňa 22.6.2017/, z ktorej je zrejmé: 
prijatím uznesenia 
č. 2 -vlastníci schvaľujú odpojenie bytu č. 15 od centrálneho 
vykurovania -dodávky tepla na vykurovanie. 
Toto rozhodnutie v súlade so zákonom 
NR SR Č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v platnom znení bolo spoplatnené sumou vo výške l 
00,-EUR, uhradenou na MsÚ Prešov -
doklad 
č. 14/1836/2018, zo dňa 17.07.2018. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ spÍňa všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť vyvesená v 
zmysle§ 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ po dobu 
15 kalendárnych dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk .Posledný 
deň tejto lehoty je dňom 
doručenia._Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie 
vydal-Mesto Prešov, Hlavná 73, PSČ 
080 O l. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
~/ 1 
7// rJ-__/ 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
4 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o zmena v užívaní stavby "Prešov -Sídlisko 
Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 115 na 8. NP" bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
" 1 3. 02. 29~3 
dna ......................... : ................................................. . 
Mli:~TO PRršl/ 
l\ e:;t"l(ý únd 
Hlavná č. 73 
ORO O l P R E š 0 {4 
-1-
.................................................. ... . ............... . 
Pečiatka a po· 6is 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o zmene v užívaní stavby "Prešov -
Sídlisko 
Sekčov, Šrobárova 3 Zriadenie samostatného zdroja tepla v byte č. 15 na 8. NP" bola 
zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
•· 
dňa ........................................................................
.... . 
M ~STOP Š V 
!\ic"'·',.~ Úr<~.d (J. 
n:a\'n:i č. 73 
............ ~.~~.~.! .. !:.~ .. I? •• $ .. Q.Y... ~'/.0 ..... 
Pečiatka a odpi~ ... } 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)