Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír BICÁK, nar. 01.01.1981.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

                ~~ Mestský úr~~ Ve>ký Šariš 
Váš list čísla/zo dňa 
Vec: 
Verejná 
vyhláška 
Naše číslo: 
dane/2018/873 --------
Vybavuje/linka 
Kušnírová 321 41 17 
Vel'ký šariš 
09. 04. 2017 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Mesto Vel'ký Šariš v 
zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
zásielky -
rozhodnutia č. 873/2018 o vyrubení dane z nehnutel'ností na 
rok 2018 pre daňovníka: Ľubomír BICÁK, nar. 01.01.1981, naposledy bytom 
ul. Tarasa Ševčenka č. 
17, 080 01 Prešov. 
Rozhodnutie zo dňa 9.4.2018 sa nachádza na Mestskom úrade, 
v 
podateľni, LIT. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 
Veľký šariš, v pracovných dňoch 
od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
doc. Ing. František Bartko, CSc. 
MESTO . 
VEĽKÝ aARI~ 
~.:: :.~. -· ~ j 
Primátor mesta1,_;:t); 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: IČO 
00327972 dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)