Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Dostavba triedy k jestvújúcej MŠ na Ul. Haburská č. 15 v meste Prešov".

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

13.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                13. 02. 7.1'3 
v)vesené dila----------
v 
MESTO PRESOV 7•·n~;ťH1P dH:~ _______ _ 
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/2692/13474/2019-Cj V Prešove dňa: 11.02.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby 
v spojenom kolaudačnom konaní a pozvanie na ústne pojednávanie 
Dňa 29.11.2019 podali Ján Hlinka, Domašská 48, 080 06 Ľubotice a Mgr. Mária 
Hlinková, Bankovská 1115/6, 
091 Ol Stropkov (d'alej v texte len "stavebník") žiadosť o 
vydanie rozhodnutia o 
dodatočnom povolení pozemnej stavby: "Dostavba triedy k 
jestvújúcej MŠ 
na Ul. Haburská č. 15 v meste Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 1068, 
katastrálne územie Nižná Šebastová. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 ods. l zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení neskorších predpisov oznamuje podľa §88a ods. l stavebného zákona začatie 
konania o dodatočnom povolení stavby v spojenom kolaudačnom konaní podľa § 88a ods. 9 
stavebného zákona verejnou vyhláškou (veľký počet účastníkov konania) podľa§ 26 ods. l 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok") účastníkom 
konania a dotknutým orgánom. 
Súčasne stavebný úrad nariaďuje podľa §21 ods. l prejednanie žiadosti v ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním na deň 
15.03.2019 o 11:00 hod. 
so stretnutím pozvaných na tvári miesta-pred objektom na Ul. Haburská č. 15, Prešov. 
Do podkladov 
na vydanie stavebného povolenia stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, na Jarkovej ulici 26. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 531. 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k podanej žiadosti 
stavebníka uplatnit' 
najneskôr do termínu ústneho pojednávania, 
inak sa na neskoršie 
podané námietky a pripomienky vznesené po ústnom pojednávaní neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
l 
Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom 
povolení stavby v spojenom kolaudačnom konaní na pozemnú stavbu, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2) správneho poriadku a podľa § 42 ods. 2) 
stavebného 
zákona po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia ' o začatí konania 
o 
dodatočnom povolení stavby v spojenom kolaudačnom konaní na pozemnú stavbu. Do 
lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho konania deň, ked' došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného 
pokoja, 
je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby 
v spojenom 
kolaudačnom konaní na pozemnú stavbu: "Dostavba triedy k jestvújúcej 
MŠ 
na Ul. Haburská č. 15 v meste Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby 
v spojenom 
kolaudačnom konaní na pozemnú stavbu: "Dostavba triedy k jestvújúcej 
MŠ 
na Ul. Haburská č. 15 v meste Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli 
dňa ................................................ . 
Pečiatka a podpis 
2 
Na vedomie: 
l. Stavebník: Ján Hlinka, Domašská 48, 080 06 Ľubotice 
2. Stavebník: Mgr. Mária Hlinková, Bankovská 1115/6, 091 O l Stropkov 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
5. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
6. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
Vybavuje : Čajka M. l8lmartin.cajka@presov.sk ir 051/3100531 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)