Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 100416088/2019 
Dátum: 08.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Anton Hrin 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 00403518/2019 zo dňa 07.02.2019 je uložená na Daňovom úrade 
Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100403518/2019 
zo dňa 07.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii 
č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto 
lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
r-------_____.; 
--+-c---ť~ 
.............................................. ~. 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
........ 
, 1 • \ 
Táto vyhláška bola vyvesená ................................................................. ./ ....... : ............... . 
(uviesť miesto vyvesenia) i~ 
od ................................ do .................................. . 
/ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)