Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybran)rch zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
t""~'""" z ·11: 't ~~~:il •&:i&ca.::.: ·~-~....:i'& .... ::fiio:~~~~T:r.r;~ 
l MEYfO rmov Ms~tsky urad v l"f~SOVS-l l . 
-~ 
[;í:;:" :~r:o;c: l Fle~~. r.;zF.iill: F 
r---.l...-:.----f 7':('•1":~· '7 th;~ 
l ".. .• ~T;.~ 4.: ~ ... J~ .. w f. 
nc<:iu~ Í t -f\2-7!W~ ·1 ::~~"ii!Í[: [ 
! 
-. . ___ : __ _:-=--.1~~~ 
. ~rfiohy:L ~.S: PQ.A·:_"_., \ t1tmli: _ ___,j 
1 
EYiden[;:-.~ tíl!!~ rln~;;j poq. 1~ 2 5C Jtb lq _l 
t::--~c::::: g;a;mw:m -·:c--~----=-= ~:==~ 
Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: 
• 
• OU-PO-OSZP3-20 19/003256-24/ZM 
Vec 
podľa rozdeľovníka 
Vybavuje: 
Ing. Zuzana Michniewiczová 
• 
• 
Prešov 
29.01.2019 
Správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta 
Prešov" 
zaslanie správy o hodnotení 
Obstarávateľ, Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, v zast. Ing. Andreou Turčanovou, 
primátorkou mesta, doručil dňa 24. 
O l. 2019 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
podľa §9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon") správu o 
hodnotení strategického dokumentu "Stratégia 
udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov", 
ktorú Vám podľa§ lO 
ods. 3 zákona zasielame. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a 
vybran)rch zložiek životného prostredia, vyzýva Mesto Prešov ako obstarávatel'a 
strategického dokumentu, v súlade s § l O ods. l zákona na zverejnenie správy o hodnotení 
formou informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu povinne na úradnej tabuli, 
nepovinne miestnou 
tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde 
možno do správy o hodnotení strategického dokumentu 
nahliadnuť, robiť z neho výpisy, 
odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 
Termín a miesto 
verejného prerokovania oznámi obstarávateľ Okresnému úradu 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia najneskôr l 
O dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na 
internetovej stránke 
obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním. Informáciu 
o verejnom prerokovaní 
zároveň zašle dotknutým orgánom, a dotknutej obci najneskôr 
desať dní pred jeho konaním. 
Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby podľa§ ll ods. l zákona informovali do 3 
pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu o nej verejnosť 
spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do správy 
1
9KR.ESNÝ 
UR.AD 
PREŠOV 
Telefón Fax 
++421-51-7082423 
E-mail Internet 
zuzana.michniewiczova www minv.sk 
@minv.sk 
/ 
o hodnotení strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpísy, výpisy alebo na 
vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnoteni strategického dokumentu a návrh 
strat~gickébo dokumentu musf byf verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od 
dňa jeho doručenia, 
Vaše písomné .stanovisko k uvedenej správe o hodnotení strategického dokumentu podľa 
§ 12 ods. l zákona žiadame doručiť na adresu : Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
Nám. mieru 3., 080 O l.Prešov najneskôr do 21 dni od doručenia oznámenia. 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného 
prostredia , Nám. mieru .3, 080 Ol Prešov do 21 dní od dňa , keď bola správa o hodnotení 
strategického dokumentu zverejnené dotknutou obcou. 
Na stanovisko 
doručené po uplynutí lehoty nemusi prislušný orgán prihliadať. 
Uvedená správa :o hodnotení strategického dokumentu ,,Stratégia udržateľného rozvoja 
dopravy mesta Prešóv;" je zverejnená na webovom sídle MŽP: 
https://www.enviroportal.sk/skleiafdetaiVstrategia-udrzatelneho-rozvoja-
dopravy-mesta
presov 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)