Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Základnú školu Československej armády. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4078/5 v k. ú. Prešov.

Informácia o začatí konania

14.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        M(67235(â29 
 
 
+ODYQi3UHãRY 3UHãRY 
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±??????????????????????????????? 
6SLVþOD a ä3/2624/2/2019/ Ba                        v 3UHãRYHGĖD: 11.02.2019
 
IQIRUPiFLD o ]DþDWtNRQDQLD 
 
0HVWR3UHãRYDNRSUtVOXãQêRUJiQãWiWQHMVSUiY\YSUYRPVWXSQLYRYHFLDFKRFKUDQ\SUtURG\
a krajiny ćDOHMOHQ?VSUiYQ\RUJiQ? SRGĐD †StVPI]iNRQDþ=]R prechode 
QLHNWRUêFKS{VREQRVWt]RUJiQRYãWiWQHMVSUiY\QDREFH a † 69 ods.1 
ptVPGDf]iNRQDþ
543/2002 Z. z. o RFKUDQHSUtURG\ a krajiny v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYćDOHMOHQÄ]iNRQ³
informuje o ]DþDWt VSUiYQHKRNRQDQLDYRYHFLY\GDQLDV~KODVXQDYêUXEGUHYinyGUHYtQ 
SUH=iNODGQ~ãNROXýHskoslovensNHMDUPiG\. 
 
StrXþQêRSLVSUHGPHWXkonania. 
äLDGDWHĐ YODVWQtN VSUiYFD pozemku, parcely þ C-KN 4078/5 v N~3UH?RY. 
 
Druh a SRþHWNXVRYdreviny/GUHYtQ : 1 ks borovica KODGNi 
 
Obvod/y/ NPHĖD/ov 
: 89 cm. 
 
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/UDVW~par. þ C-KN 4078/5 v N~ 3UHãRY. 
 
'{YRGYêUXEX: Drevina rastie v EOt]NRVWLoplotenia susednej nehnXWHĐQRVWL. 
 
3RGĐD † RGV ]iNRQD VSUiYQ\ RUJiQ XUþXMH OHKRWX QD GRUXþHQLH StVRPQpKR DOHERHOHNWURQLFNpKRSRWYUGHQLD]iXMPXE\"~?DVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtY ]P\VOH†
RGV]iNRQD? do 5 SUDFRYQêFKGQtRGRGD]YHUHMQHQLDtejto LQIRUPiFLH. 
 
7HUPtQ]YHUHMQHQLD14.02.2019 do 21.02.2019 
 
äLDGRVĢE\Ģ~þDVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtMHSRWUHEQpGRUXþLĢ 
3tVRPQHQDDGUHVX 0VÒ Y 3UHãRYH +ODYQi UHVS SURVWUHGQtFWYRP SRGDQLD
v KlientVNRPFHQWUH-DUNRYiþ3UHãRY 
 
alebo elektronicky v V~ODGHV†RGV]iNRQDþ=ER VSUiYQRPNRQDQtVSUiYQ\
poriadok) v 
]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
       
           Ing. Stanislav Ondirko 
            YHG~FL odboru 
       dopravy a åLYRWQpKRSURVWUHGLD 
    
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)