Oznámenie o začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "FTTH_PO_IBV _Záhradné sady l ".

Oznámenie o začatie územného konania

15.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/2349/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
.......... 1-~~---.'?.· __ ]ti...-· .. 
Vyvesené dňa ________ _ 
:Zve~ onií diírJ ---------
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 14.02.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"FTTH_PO_IBV _Záhradné sady 
l" 
Dňa 04.02.2019 podal Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení 
Nevitel, a.s., 
Kračanská cesta 40, 92901 Dunajská streda, na stavebnom úrade návrh na 
vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"FTTH _PO_ IBV _Záhradné 
sady 
1". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 1399/52, KN-C 1399/174, KN-C 
1399/173, KN-C 1399/172, KN-C 13991171, KN-C 1399/53, KN-C 1399/170, KN-C 
1399/169, KN-C 1399/168, KN-C 1399/167, KN-C 1399/166, KN-C 1399/165, KN-C 
1399/164, KN-C 
13991163, KN-C 1399/162, KN-C 1399/161, KN-C 1399/160, KN-C 
1399/159, KN-C 1399/158, KN-C 1399/157, KN-C 1399/156, KN-C 1399/155, KN-C 
1399/154, KN-C 1399/153, KN-C 1399/152, KN-C 1399/151, KN-C 1399/150, KN-C 
1399/54, KN-C 1399/148, KN-C 1399/147, KN-C 1399/146, KN-C 
1399/90, KN-C 1399/55, 
KN-C 1399/91, KN-C 1399/93, KN-C 1399/94, KN-C 1399/95, KN-C 1399/96, KN-C 
1399/97, KN-C 1399/98, KN-C 1399/99, KN-C 
1399/100, KN-C 13991101, KN-C 1399/102, 
KN-C 1399/103, KN-C 1399/105, KN-C 1399/106, KN-C 1399/107, KN-C 1399/108, KN-C 
1399/109, KN-C 13991111, KN-C 1399/112, KN-C 1399/113, KN-C 1399/120, KN-C 
1399/121, KN-C 1398, KN-C 9657/3, KN-C 
14208/3, KN-C 9657/3, KN-C 14215/2, KN-E 
3417/3, KN-E 3417/2, KN-E 1493/2, k.ú. 
Prešov. 
Členenie stavby: 
Stavba 
je navrhnutá do jedného prevádzkového súboru. 
Mesto 
Prešov , podľa § 117 odst.1) stavebného zákona a v súlade s § 3 6 odst. 4) 
· stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "FTTH _PO_ IBV _Záhradné 
sady 
l"" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 12.03.2019 o 10,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
. miestnost' č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nabliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na Ms Ú v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
.. . . . Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit' 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, 
ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a 'zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www. presov .sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
ltiE~TO PIRJEA~,.i4-_,_~ 
SrAVDH!Ý Úf~r-·:1 ' 
Hlavná 73, OBO 
0.1 
P;·,;: , Ing. Joz Tuka 
-1"'-'ve'duci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Dňa .......... J..5 .... ~z ..... ~:. 
Dňa .................................... .. 
fv~.~~-~~~~~~~OJ ...... ~ 
~íl.l{lt:lf.a@. pgdp1 
080 O I P_ ľ.: E Š O h 
) 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)