Oznámenie o začatí kolaudačného konania - zmena spôsobu vykurovania a stavebná úprava: " Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

15.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/2953/2019 -Su 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 530 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Oznámenie 
1 ~ :1. 1] ) 
~) ~~:;ené dňa----------
080 O 
l Prešov V Prešove dňa: 15.02.2019 
o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie 
(Verejná vyhláška) 
Navrhovateľ -Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol Prešov podal žiadosť o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby -zmena spôsobu vykurovania 
a stavebná úprava: " Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22" na pozemku parc. č. KN-C 
9310/338, katastrálne územie Prešov, súpisné číslo 4870, byt číslo 7, 3. podlažie. 
Pre uvedenú stavbu bolo mestom Prešov vydané stavebné povolenie 
pod číslom 
SÚ/8316/2018 -Su, dňa 25.07.2018. Predmetom kolaudačného rozhodnutia: 
Stavebná úprava dokončenej stavby : "Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22" 
pre stavebníka Eva Libera, na pozemku parc. č. KN-C 9310/338, katastrálne územie 
Prešov, súpisné číslo 4870, byt číslo 7, III. podlažie, č. LV 11813. 
Mesto Prešov, 
ako 
príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v 
znení jeho neskorších noviel a doplnení v súlade s 
ustanovením§ 80 stavebného zákona: 
oznamuje začatie kolaudačného konania v predmetnej veci a zároveň podľa ustanovenia § 
21 a §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nariad'uje o predloženom návrhu ústne 
pojednávanie 
na deň: 
13.03.2019 o 08.30 hod 
so stretnutím: pred kolaudovanou stavbou. 
Do podkladov 
na vydanie kolaudačného rozhodnutia je možné nahliadnuť 
pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, 
Jarkovej 26, Prešov, 
2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého 
termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie 
kolaudovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 05113100 
533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania. ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie kolaudačného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a 
podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam 
MESTO PREŠ® ;~, 
STAVEBNÝ Ú~V>!I) 
Hlavná 73, 080 01 Pte:;.y. 
-'"-Ing. Jo 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
v ~ r.'l 7.) j 
:;~~~.:.?:.!; :~~-.f:?v 
da\·nlc. ~ 
Pkatka a: oa·· b 
• • • • • v • • • Q80 O P R E. • . 
Uradny zaznam VereJna vyhláska bola zvesena z uradneJ tabule mesta Prešov a zvesena z ele~tronJcRepJr~d eJ 
tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)