Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DAŇOVÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
Číslo: 100353701/2019 
Dátum: 01.02.2019 
V e r ej n á v y h l á š k a o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 08001 Prešov 
Písomnosť č. 100349233/2019 zo dňa 01.02.2019 je uložená na Daňovom úrade 
Bratislava 
na 
pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní II, Oddelenie správy daní 
6, Radlinského 3 7, 81 7 89 Bratislava. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Bratislava 
číslo konania 100349233/2019 zo dňa 01.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
v 
znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Bratislava na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy 
daní II, 
Oddelenie správy daní 
6, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 201 v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
d . . 
. ·ll 
Ing. Anna Srnáková 
vedúca oddelenia správy daní 6 
Potvr eme o dobe vyvesema: 
~::.:·11 
< / ,//'./ 
' 'v ' . / ?t.·, . 
Tato vyhl as ka bo la vyvesena ..................... ; ....... ·7. (~~[~;,;· ;;;·;·~·;;~.~;~~;~~i~) ........... . 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)