Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Bandy, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x.

Oznámenie o doručení písomnosti

16.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00705966/2018 
Dátum: l 0.04.20 l 
8 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol 
Prešov Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Anton Bandy 
Naposledy sídlo/pobyt: 
, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 00703 723/2018 zo dňa l 0.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že 
pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100703723/2018 zo dňa 10.04.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
D11ňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešov. v kancelárii č. ~9' úradn: ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
i;~ if.~;;,;; 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia 
daňovej kontroly 8 
Číslo: l 00706142/2018 
Dátum: l 0.04.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Anton Bandy 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 00703864/2018 zo dňa l 0.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 00703864/2018 zo dňa l 0.04.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
_ 
__g_známeniana Daňovom úrade Prešov Hviezdosla\o\a 7. 080 O l Prešo'. ' kancelárii č. 29 v úradn)ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
l 5 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
················df··
··················
········ ...... 
Ing. ári Hudáková 
rolór 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia 
daňovej kontroly 8 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)