Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019.

Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií

18.02.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OZNAM 
O <KEE1WZs,K^E/K<Z^<Ks|,sK>E|,
<KD/^/1s D^dWZaKsWZsK@zPREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 
 
 
 
WƌǀĠ njĂƐĂĚĂŶŝĞ ŽŬƌƐŬŽǀljĐŚ ǀŽůĞďŶljĐŚ ŬŽŵŝƐŝş ǀ ŵĞƐƚĞ WƌĞƓŽǀ ƉƌĞ
?}q?
prezidenta Slovenskej republiky ƐĂƵƐŬƵƚŽēŶş 
 
ĚŸĂϮ1. ĨĞďƌƵĄƌĂ 2019
 (ƓƚǀƌƚŽŬ?}?qli??l 
KŬƌĞƐŶĠŚŽƷƌĂĚƵǀ WƌĞƓŽǀĞ͕EĄŵĞƐƚŝĞŵŝĞƌƵē͘ϯ;ƉƌşnjĞŵŝĞǀűĂǀŽͿ 
 
 
v ŶĂƐůĞĚŽǀŶljĐŚƚĞƌŵşŶŽĐŚ͗ 
 
x ǀŽůĞďŶĠŽŬƌƐŬLJē͘ϬϭĂǎϮ6 ƐŽnjĂēŝĂƚŬŽŵo 10.00 hod. 
 
x ǀŽůĞďŶĠŽŬƌƐŬLJē͘Ϯ7 Ăǎϱ3 ƐŽnjĂēŝĂƚŬŽŵo 12.30 hod. 
 
x ǀŽůĞďŶĠŽŬƌƐŬLJē͘ϱ4 ĂǎϴϬ ƐŽnjĂēŝĂƚŬŽŵo 14.00 hod. 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)