Oznámenie o doručení písomnosti pre: Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

18.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                QW MESTO PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje /linka: 
Prešov: MsP/136/2019/9901-Fá 
Mgr. A.Fečová -051/3100346 15.02.2019 
VEC 
Oznámenie o doručení písomností 
Mesto Prešov, Mestská polícia v Prešove, Ul. Jarková č. 24, v súlade s § 5 zákona NR SR 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorň uje 
.Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na Mestskej polícii v Prešove, Ul. Jarková č. 24 -prízemie vl'avo, kde si ju môže 
prevziať. Mgr. Ján Andrejko, PhD. 
náčelník MsP 
Mestská polícia v Prešove l Jarková 24 l 080 01 
Prešov l Tel.: +421 (51) 77 32 670 l Fax: +421 (51) 31 OD 354 l E-mail: mestska.policia@presov.sk l www.presov.sk 
---------------··. -. -· ~--·-· ~--···-·· 
.• 1'.' 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)